FAQ

Czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakich dokumentów potrzebuję, aby skorzystać z usług biura księgowego?

Aby skorzystać z usług biura rachunkowego oprócz umowy współpracy nie potrzebujemy  żadnych dodatkowych dokumentów. Biuro rachunkowe jest przygotowane na taką okoliczność i samo załatwia sprawy związane z US i ZUS, także z KRS i innymi zewnętrznymi instytucjami (przynajmniej tego wymagamy od dobrego biura).

Kto powinien korzystać z biura księgowego i dlaczego?

Z biura rachunkowego korzystają przedsiębiorcy, którzy nie znają się na sprawach związanych z księgowością oraz podatkami i po prostu nie mają czasu na zagłębianie się w temacie i ryzyko popełnienia kosztownego błędu w razie jakiejś nieprawidłowości. Koszt usług nie jest wygórowany a pewność bycia w porządku z ZUS i US- bezcenna.

Co jest potrzebne, aby zmienić biuro księgowe i kiedy najlepiej to zrobić?

Gdy z jakichś względów musimy zmienić biuro rachunkowe najlepiej to zrobić pod koniec okresu rozliczeniowego, czyli np. pod koniec roku, dobrze też jest mieć pewność, że będzie ono lepsze od poprzedniego. Z poprzednim biurem podpisujemy rozwiązanie umowy współpracy i podpisujemy ją z nowym biurem.

Rachunkowość

Czy wartości niematerialne i prawne mogą ulec modernizacji/ulepszeniu?

Ustawa o podatku od osob prawnych nie przewiduje możliwości ulepszenia WNiP. To oznacza, że wszelkie wydatki poniesione na modernizację czy rozbudowę WNiP powinny być zawsze kwalifikowane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (nie ma znaczenia wartość dokonanych ulepszeń). 

Czasami dokonywana modyfikacja WNiP będzie powodować powstanie nowej WNiP. Np. w przypadku oprogramowania może to być zakup dodatkowego modułu do posiadanego wcześniej programu. W takim przypadku zakup powinien być potraktowany jako nowa WNiP.

Kiedy można zastosować amortyzację jednorazową?

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 PLN podatnicy mogą dokonać ich jednorazowej amortyzacji, w miesiącu oddania ich do używania albo w miesiącu następnym. 

Pondato, jednorazowej amortyzacji (”de minimis”) mogą dokonywać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w tym roku, w którym ją rozpoczęli. Metoda ta może być stosowana wyłącznie do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro. Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 PLN.

W jakim momencie należy zaewidencjonować przychód z darowizny?

Zarówno zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i ustawą o podatku dochodowym, darowiznę należy zaewidencjonować w dacie jej zapłaty (a nie w dacie np. podpisania umowy darowizny). Zaliczamy ją wówczas do pozostałych przychodów operacyjnych. 

Jak należy oznakować środki trwałe i w jaki sposób należy przeprowadzać inwentaryzację?

Każdemu obiektowi wprowadzonemu do ewidencji środków trwałych należy nadać numer inwentarzowy, który powinien zostać uwidoczniony na obiekcie w sposób trwały np. w postaci tabliczki czy trwałego oznaczenia flamastrem. 

Takie oznakowanie ma służyć przeprowadzeniu rzetelnej inwentaryzacji. Podczas inwentaryzacji ustalany jest faktyczny stan poszczególnych składników aktywów, który ujmuje się w arkuszach spisowych, stanowiących dowody księgowe i zawierających m.in. następujące informacje: rodzaj spisywanych aktywów, ilość i wartość
inwentaryzowanych składników.

Obiektem inwentarzowym jest środek trwały, który pod względem rzeczowym stanowi całość, a więc jest zdolny do samodzielnego wykonywania określonych funkcji i można go wyodrębnić.

Ustawa o rachunkowości nie reguluje szczegółowo zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych jednostki. Te zasady powinny zostać określone w instrukcji inwentaryzacyjnej, ustalonej przez kierownika jednostki.

Jak podzielić zysk po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy przenieść zysk/stratę na rachunek „rozliczenie wyniku finansowego”. Następnie na podstawie uchwały wspólnicy dokonują podziału zysku lub pokrycia straty.

Jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu, to przed jego zatwierdzeniem biegły rewident musi wyrazić opinię. Wspólnicy mogą przeznaczyć zysk w całości bądź w części na wypłatę dywidendy lub mogą przeznaczyć go na zwiększenie kapitału zapasowego, zwiększenie funduszy specjalnych np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź pokrycie straty z lat ubiegłych. 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (art. 396) na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.

Jak zaksięgować wydatki na reklamę w internecie?

Sposób księgowania wydatków na reklamę w internecie nie został opisany w ustawie o rachunkowości. Są dwie możliwości księgowania tego typu kosztów. Zgodnie z tradycją rachunkową, można zaksięgować je na koncie – pozostałe koszty rodzajowe. Można je również zarachować na koncie – usługi obce. W obu przypadkach VAT z faktury księgujemy na koncie VAT naliczony. 

Jeśli koszty reklamy w internecie dotyczą więcej niż jednego miesiąca, to należy je rozliczyć w czasie, a więc zaksięgować na koncie – rozliczenia międzyokresowe kosztów. To czy dany wydatek należy rozliczyć w czasie powinno wynikać z polityki rachunkowości firmy.

Na co zwrócić uwagę wystawiając fakturę z działalności na sp. z o.o. której jest się właścicielem?

Rozważania w przedmiotowym zakresie sytuacji prawnej, gospodarczej i finansowej wspólników spółek handlowych będących równocześnie osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą należy:

1) zwrócić szczególną uwagę na możliwość istnienia konfliktu interesów spółki i własnego przedsiębiorstwa;

2) wystrzegać się umów ze spółką, w których przedmiot działalności oraz faktur wystawianych spółce byłby zgodny z jej profilem działalności; 

3) zawierać umowy ze spółką wyłącznie za zgodą walnego zgromadzenia wspólników lub na podstawie pisemnej zgody wszystkich wspólników, przede wszystkim jednak na warunkach typowych w obrocie biznesowym;

4) pamiętać o konieczności zawierania umów przy udziale notariusza w przypadku spółek jednoosobowych;

5) rozważyć zawarcie umowy mandatowej w celu zapobieżenia problemom w rozliczeniach pomiędzy spółką a członkami zarządu z tytułu wykonywania funkcji w organach spółki.

Według jakiego kursu należy przeliczyć faktury wystawione w walutach obcych?

Jeżeli należność na fakturze jest określona w walucie obcej, przeliczenia na złoty polski dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, zazwyczaj w momencie wystawienia faktury.

Jak należy rozliczyć zakup samochodu osobowego zakupionego na okres krótszy niż rok?

Mamy dwie możliwości: możemy wprowadzić auto do ewidencji środków trwałych albo zaliczyć je od razu do kosztów w chwili zakupu.

W pierwszym przypadku trzeba ustalić metodę i stawkę amortyzacji oraz rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym samochód przyjęto do użytkowania. Dopiero w miesiącu sprzedaży pojawią się koszty z tytułu sprzedaży – wartość niezamortyzowana podlegać będzie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych.

Drugą możliwością jest założenie, że samochód będzie użytkowany poniżej 12 miesięcy i nie wprowadzanie go do ewidencji środków trwałych. W tej sytuacji zakup samochodu osobowego stanowi koszt pośredni działalności i jest ujmowany w księgach rachunkowych na dzień jego poniesienia. 

Jak rozliczyć wydatki poniesione przed rozpoczęciem budowy środka trwałego?

Wydatki ponoszone w związku z zamierzoną budową środka trwałego, które dotyczą czynności podejmowanych przed rozpoczęciem tej budowy zwiększą wartość początkową wspomnianego środka. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2011 r., do takich działań inwestycyjnych należy zaliczyć prace związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem przetargu, badaniami geologicznymi oraz geodezyjnymi, ubezpieczeniem oraz uzyskaniem pozwoleń budowlanych, które są niezbędne do realizacji danego obiektu. Jeżeli ww. wydatki da się przyporządkować do konkretnej inwestycji, to bez wątpienia stanowią one wartość środka trwałego. 

Gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie dojdzie do wytworzenia środka trwałego, ww. wydatki nie zwiększą wartości środka trwałego..

Do czego odnosi się limit do prowadzenia ksiąg podatkowych w spółce osobowej? Czy przysługuje każdemu wspólnikowi czy całej firmie?

Zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości, jej przepisy muszą stosować m.in. osoby fizyczne, spółki cywilneosób fizycznych, spółki jawne, partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Po osiągnięciu limitu przez spółkę niezbędne jest zaprowadzenie w niej ksiąg rachunkowych. Zgodnie z powyższym przepisem, należy zaprowadzić księgi również po osiągnięciu takiej wysokości obrotu przez osobę fizyczną, czyli przez każdego wspólnika, niemniej istotniejszy jest przepis dotyczący spółki, ponieważ to ona zawsze wcześniej przekroczy limit ustawowy

W jaki sposób rozliczyć składki opłacone w zawyżonej wysokości przy prawidłowo złożonych dokumentach?

Jeżeli za dany miesiąc płatnik opłaci składki na ubezpieczenia w wysokości wyższej niż powinien oraz nie ma żadnych zaległości w ZUS za wcześniejsze okresy, to wówczas na jego koncie powstanie nadpłata składek. 

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. 

Zgodnie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS zazwyczaj zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składa w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Nie ma żadnego wzoru wniosku, należy jednak pamiętać, aby podać w nim swoje dane identyfikacyjne tj. NIP i REGON. ZUS zwraca nienależne składki w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli ZUS nie prześle zawiadomienia, a nadpłatę stwierdzi płatnik, to wówczas może on wystąpić ze stosownym wnioskiem w każdym czasie od momentu stwierdzenia nadpłaty, natomiast przed przedawnieniem składek, tj. w ciągu 10 lat od daty ich opłacenia.

Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki?

Wierzyciel ma prawo do wyboru lub domagać się całości albo części świadczenia od wszystkich, od kilku albo od każdego z osobna członka zarządu. 

Zaspokojenie przy tym wierzyciela przez któregokolwiek z członków zarządu zwalnia z tego obowiązku pozostałych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wierzyciel może dążyć do zajęcia nawet całego majątku członka zarządu i ta odpowiedzialność zarządu ma charakter osobisty. Członkowie zarządu spółki odpowiadają w tym przypadku bez ograniczenia za zobowiązania spółki wobec wierzycieli całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Natomiast, w przypadku, gdy członek zarządu pozostaje w małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej wierzyciele mogą sięgnąć do wspólnego majątku małżonków.

Warunkiem kiedy do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:
– pierwszą z nich jest istnienie niespłaconego zobowiązania. Zobowiązanie to powinno być uprawomocnione tytułem wykonawczym (prawomocny wyrok sądowy, nakaz zapłaty, wyrok sądu polubownego itp.),

– drugą przesłanką, wynikającą bezpośrednio z art. 299 kodeksu spółek handlowych jest brak możliwości egzekucji przeciwko spółce. Ustalenie przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, który wskazuje, że spółka nie ma możliwości by spłacić zaspokojenie wierzyciela.

Personel (wynagrodzenia, fundusze, składki)

Jak zgłosić zmiany w Zarządzie w Spółce z o.o.

Celem zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w składzie zarządu spółki z o.o., trzeba złożyć wniosek KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZK.

Wniosek należy złożyć maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Poza tymi dokumentami należy dołączyć także uchwałę o powołaniu lub odwołaniu członków zarządu, nazwiska, imiona, adresy członków zarządu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie członkiem zarządu.  

Spółka z o.o., która została zarejestrowana za pośrednictwem portalu S24 i jednocześnie, w której nie wprowadzono żadnych zmian notarialnych, zmiany w składzie zarządu zgłosić może elektronicznie za pośrednictwem portalu S24. Po wniesieniu tych zmian nie ma konieczności aktualizacji danych w innych urzędach.

Opłata sądowa za zmianę wpisu wynosi 250 złotych. Można ją wnieść za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy sądu rejestrowanego lub bezpośrednio w kasie sądu rejestrowego. Druga opłata wysokości 100 złotych jest należna za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zmiana całego zarządu lub składu zarządu podejmowana jest na podstawie uchwały wspólników, którą podjąć trzeba bezwzględną większością głosów.

Zmiana zarządu lub zmiana składu zarządu nie jest traktowana jako zmiana umowy spółki. Dzieje się tak również wówczas, gdy skład pierwszego zarządu podany jest w umowie spółki.

Uwaga! Jeśli spółka została założona w sposób tradycyjny (papierowy), nie można zmieniać jej danych za pomocą systemu S24. Nie można również złożyć wniosku zmianowego dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej.

W razie zwrotu wniosku, należy go złożyć ponownie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zarządzenia o zwrocie. Po złożeniu prawidłowo wypełnionych formularzy, sąd uzna, że poprawiony wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Jeśli wniosek jest składany papierowo, sąd zaliczy wcześniej wniesione opłaty na poczet poprawionego wniosku.

Spółka uchwałą zarządu przyjęła,że pokryje koszty noclegów,paliwa,wynajmu samochodu poniesione przez prezesa podczas podróży służbowych. Czy koszty te będą kosztami uzyskania przychodu?

Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
– został poniesiony przez podatnika,
– wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
– pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
– poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
– został właściwie udokumentowany,
– nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W negatywnym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił:
1. wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów,
2. wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Reasumując, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Prezesa Zarządu tytułem pokrycia kosztów jego podróży, związanych z pełnioną funkcją stanowią koszt uzyskania przychodów.

Jakie składki należy płacić z tytułu umowy zlecenia, jeśli pracownik posiada umowę o pracę z innym pracodawcą?

Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na minimalne wynagrodzenie, pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy. Natomiast dobrowolnie, na swój wniosek, może być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku wyboru dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego pracownik ten – z tytułu wykonania umowy zlecenia – zleceniobiorca będzie również podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie będzie miał, natomiast, prawa do ubezpieczenia chorobowego z tytułu wykonywanej umowy zlecenia.

Czy lista obecności jest obowiązkowa?

Każdy pracodawca ma obowiązek określenia przyjętej u niego metody potwierdzania przybycia do pracy i obecności w pracy. Pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy lub układ zbiorowy, zapisy na ten temat powinni zamieścić w tym regulaminie/układzie. Natomiast pracodawcy, którzy nie mają obowiązku stworzenia regulaminu pracy, przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i obecności w pracy powinni umieścić w informacji przekazywanej pracownikowi na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Potwierdzenie obecności w pracy może następować w różny sposób, w zależności od wyboru pracodawcy. Najczęściej stosowaną formą jest składanie przez pracowników własnoręcznych podpisów na liście obecności. Ale możliwe są także takie metody, jak np. zalogowanie w systemie komputerowym czy też odbicie karty zegarowej.

Jeżeli w regulaminie pracy wprowadzono regulację, że obecność w pracy jest potwierdzana poprzez podpisanie listy obecności, od tego momentu prowadzenie listy staje się obowiązkiem pracodawcy. Brak listy naraża pracodawcę na zarzuty ze strony inspektora pracy.

Do kiedy pracownik powinien najpóźniej poinformować pracodawcę o nieobecności spowodowanej chorobą?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1966 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownik powinien uprzedzić wcześniej pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma. Jeśli natomiast przyczyna jest nieznana, pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie trwania nieobecności, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Pracownik powinien również pamiętać o 7-dniowym terminie na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego.

Co jest podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownikowi zatrudnionemu przez polskiego pracodawcę przy realizacji kontraktu za granicą?

Przychód pracowników zatrudnionych za granicą, stanowiący podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być niższy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o pracowników uzyskujących przychody za granicą, ale zatrudnionych przez polskich pracodawców. Nie jest przy tym istotne, w jakiej walucie określono wynagrodzenie w umowie o pracę. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z podstawy wymiaru składek wyłączone są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach. 

Czy wynagrodzenie chorobowe pracownika i zasiłek stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z kodeksem pracy, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Jeśli zatem zakład pracy je wypłaca, to wynagrodzenie to będzie stanowiło koszty uzyskania przychodu, ponieważ jest przychodem ze stosunku pracy. 

Po 33 dniach, gdy pracownik będzie otrzymywać zasiłek chorobowy, to płatnik nie może stosować kosztów uzyskania przychodów dla tego zasiłku. 

Czy osoba będąca na wcześniejszej emeryturze może ponownie przeliczyć emeryturę po przekroczeniu 60 lat?

Tak, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura to zostanie obliczona według nowych zasad, tj. na podstawie ustalonego i zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Od 1999 roku ZUS przyznaje emeryturę tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

Czy abonament medyczny stanowi dla pracowników przychód podatkowy?

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r., pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z opieki medycznej, otrzymuje przysporzenie majątkowe. Przychód ten ma charakter realny, o czym przekonuje choćby wartość rynkowa oferowanych abonamentów medycznych. 

W rezultacie pakiety wykupione przez pracodawcę dla pracowników mieszczą się w zakresie pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. Ponieważ analizowane świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bezpłatnego skorzystania z określonych usług medycznych, to pracownik otrzymuje je w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia tych usług. Taką chwilą może być umieszczenie zatrudnionego na liście uprawnionych lub wręczenie mu karty identyfikacyjnej pacjenta. Nie jest nią natomiast sam moment skorzystania z danej usługi, bowiem stanowi on jedynie realizację uprawnienia wcześniej otrzymanego.

Skutkiem powyższej uchwały będzie, z całą pewnością ujednolicenie rozbieżnego w tym zakresie orzecznictwa. Sądy wydając orzeczenia w podobnych sprawach, będą kierowały się rozstrzygnięciem powyższej uchwały, a ponadto organy podatkowe nie zmienią swojego podejścia w kwestii opodatkowania pracowniczych abonamentów medycznych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych pracodawca może nie zaliczać do przychodów pracowników wyłącznie tej części świadczeń medycznych, które odpowiadają świadczeniom wynikającym z prawa pracy.

Czy odpisy na fundusz szkoleniowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Odpisy dokonane na fundusz szkoleniowy podatnik/pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak środki tego funduszu muszą być wydane na szkolenia w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku. 

Jeśli podatnik wcześniej zaliczył do kosztów kwoty wpłacone na fundusz szkoleniowy, a nie wykorzystał ich w powyższym terminie, to musi zaliczyć je do przychodów podatkowych.

Kiedy należy zaliczyć koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu?

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne – pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. 

Jeżeli wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane będą w miesiącu następnym, lecz w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, to wynagrodzenia te stanowią koszty uzyskania przychodów w danym miesiącu. Nieterminowo wypłacone wynagrodzenia stanowią zaś koszt w dacie ich wypłaty. 

Podobnie składki ubezpieczeniowe w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne – pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie. Nieterminowo płacone składki ZUS zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

Kto ma obowiązek tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty muszą tworzyć taki fundusz. 

Jeśli pracodawca zatrudnia przynajmniej 20 pracowników, ale w przeliczeniu na etaty mniej niż 20, może – w porozumieniu z załogą – nie tworzyć ZFŚS, w zamian może wypłacać świadczenia urlopowe. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracowników w układzie zbiorowym lub w regulaminie wynagradzania.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie musi tworzyć ZFŚS ani wypłacać świadczeń urlopowych, natomiast może to zrobić dobrowolnie. .

W jakiej wysokości oraz w jakich terminach należy wypłacać odprawy pieniężne?

Odprawa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które przysługuje pracownikowi w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika zarówno w trybie zbiorowym, jak i indywidualnym.

Zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
– 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
– 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
– 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Pracodawca powinien wypłacić odprawę w dniu przypadającym bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jakie organy musi zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej?

Zgodnie z art. 234 k.p., pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy. 

Zgodnie z art. 235 k.p. pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.

Czy wynagrodzenie chorobowe pracownika i zasiłek chorobowy podlegają oskładkowaniu ZUS?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby ani zasiłku nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników. W związku z tym, nie nalicza się od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

W odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego, to podstawą do jego wyliczenia jest zarówno wypłacone wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek pod warunkiem, że zakład pracy jest upoważniony wypłacać taki zasiłek chorobowy. Jeśli natomiast zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to w tej sytuacji nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy osiąganie przychodu z najmu lokalu powoduje zmniejszenie świadczenia emerytalnego?

Nie, przychody uzyskiwane z innego tytułu niż zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa lub pozarolnicza działalność gospodarcza pozostają bez wpływu na zmniejszenie wysokości świadczeń emerytalnych. Osiąganie przychodu z tytułu najmu lokalu ma wpływ na wysokość emerytury tylko wówczas gdy najem stanowi przedmiot działalności gospodarczej.

Podatki

Kto jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R?

Zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT R muszą dokonać podatnicy, którzy:

– rozpoczynają działalność i chcą od razu zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego;
– rezygnują ze zwolnienia podmiotowego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej;
– tracą prawo do zwolnienia. 

Czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest to specjalna umowa między państwami zawierana celem uniknięcia podwójnego opodatkowania. Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania prawie ze wszystkimi krajami Europy oraz większością krajów, z którymi w praktyce podejmowana jest współpraca gospodarcza.

Celem umów jest uregulowanie, które z państw zawierających umowę może opodatkowywać dochód podatnika, jeżeli ma on swoją siedzibę (zarząd) w jednym kraju, ale dochody uzyskuje w drugim kraju. 

Dochód uzyskiwany za granicą podlega opodatkowaniu w przypadku, gdy jest on uzyskiwany przez położony w tym kraju tzw. zagraniczny zakład, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. 

Każda umowa o unikaniu podwójnego podatkowania zawiera swoją definicję zagranicznego zakładu. Jeżeli pewne przepisy są określone inaczej niż w polskiej ustawie, stosuje się przepisy zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Co oznacza, że księga podatkowa jest rzetelna lub nierzetelna?

Zgodnie z większoścą orzecznictw, jedynie rzetelna księga może być dowodem w sprawie. Każda nie zarejestrowana w księdze podatkowej zaszłość gospodarcza stanowi o nierzetelności tej księgi. Organ podatkowy może dokonać opodatkowania w drodze szacunku jedynie wtedy gdy nie posiada innych dowodów niezbędnych do jej ustalenia.

Nierzetelność jest kategorią obiektywną. Dla oceny nierzetelności księgi nie mają znaczenia czynniki subiektywne, towarzyszące dokonywaniu w niej zapisów. 

Za nierzetelną więc zostaje uznana księga, w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia osiągniętego przychodu czy też dokonanej czynności, jak też księga, w której przez pomyłkę dokonano błędnego zapisu. 

Gdy księgi nie są uznane za dowód w postępowaniu, ani nie zostały uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, to podstawy opodatkowania mogą zostać ustalone w drodze oszacowania. 

Co nie może być uznane za koszty uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu m.in.:
• wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, 
• nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
• ulepszenia środków trwałych, 
• odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych od wartości samochodu przewyższających równowartość 20 000 EURO, 
• naliczonych lecz nie zapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek i kredytów, 
• kar i odszkodowań orzeczonych w postępowaniu karnym i administracyjnym. 

Kto dokonuje korekty odliczonego podatku naliczonego przy zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?<br />

Obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego dotyczy tych towarów i usług, od których zbywcy przedsiębiorstwa przysługiwało prawo do odliczenia jedynie części podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Zbywca jest zwolniony od korekty, ponieważ w praktyce kończy prowadzenie działalności gospodarczej. Ciężarem dokonywania korekty zostaje obciążony nabywca przedsiębiorstwa. 

Obowiązek korekty nie powstanie w sytuacji, gdy zbywca wykonywał i nabywca będzie wykonywać jedynie czynności opodatkowane. 

Jeżeli przedmiotem zbycia nie była zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jedynie niektóre towary lub usługi, to podlegają one opodatkowaniu według reguł ogólnych i na ich nabywcy nie ciąży obowiązek dokonania korekty.

Na czym polega możliwość opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego w formie uproszczonej?

Podatnik ma możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 podatku obliczonego przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym od dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym, złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. np. w roku 2011 podstawą naliczenia zaliczek uproszczonych jest dochód za rok 2009.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik wybierający po raz pierwszy uproszczoną formę opłacania zaliczek, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego roku podatkowego

Czy koszty reprezentacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

Wydatki na reprezentację to koszty, które ponosi podatnik celem wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojego profesjonalizmu, a więc wydatki promujące firmę.

Do wydatków reprezentacyjnych można zaliczyć: 
• koszty na usługi gastronomiczne, 
• zakup żywności i napojów, 
• drogie upominki, 
• wydatki na ponadstandardowy wystrój firmy.

Do kosztów reprezentacyjnych nie zalicza się wydatków poniesionych na:
• standardowe kwiaty doniczkowe, 
• utrzymanie trawników, krzewów, drzew nieodbiegających od rosnących w okolicy.

Wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W pewnych sytuacjach, koszty reprezentacyjne mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeśli są zwyczajowo przyjęte. Dotyczy to wydatków na drobny poczęstunek, podawany podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy, tj. zakup kawy, herbaty, soków, słodyczy, jak i wydatków dotyczących usług cateringowych. 

W odróżnieniu od spotkań organizowanych w siedzibie podatnika, w przypadku spotkań biznesowych w restauracji czy kawiarni trudno mówić o braku chęci promowania swojego wizerunku i profesjonalizmu, a więc te koszty reprezentacji nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

Kto oblicza i wpłaca podatek od dochodu osób zagranicznych z tytułu odsetek, praw autorskich, usług niematerialnych?

W przypadku dochodu osób zagranicznych z tytułu odsetek, prawa autorskich i usług niematerialnych takich jak usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządzania itp., podmiotem zobowiązanym do obliczenia, pobrania i wpłaty podatku do urzędu skarbowego jest podmiot krajowy, który dokonuje tego na rzecz zagranicznego podatnika. 

Podatek pobierany jest ze świadczenia należnego podatnikowi w dniu jego wypłaty, a następnie odprowadzany do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Opodatkowaniu podlega przychód, który nie może być pomniejszany o koszty jego uzyskania.

Następnie podmiot krajowy rozlicza podatek z urzędem skarbowym na formularzu CIT-10Z, który składa do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek wpłaty podatku. Ponadto, musi złożyć podatnikowi informacje o uzyskanym przychodzie i pobranym podatku ryczałtowym na formularzu IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku, w którym wpłacono podatek.

Zasady rozliczania podatku reguluje w pierwszej kolejności umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli jest podpisana pomiędzy danymi krajami oraz podmiot zagraniczny dostarczy certyfikat rezydencji podatkowej). Jest to umowa zawierana między państwami, które w jej treści porozumiały się co do tego, które państwo będzie miało prawo do opodatkowania dochodów uzyskanych na swoim terytorium przez podatników z siedzibą na terytorium drugiego państwa. Umowa określa również wysokość tego podatku. 

Wiele zasad dotyczących rozliczania podatku jest również uregulowanych w ustawie o podatku dochodowym, jednak pierwszeństwo nad tą ustawą ma ww. umowa.

Czy nieodpłatne przekazanie środków trwałych stanowi nieodpłatnie świadczenie?

Za nieodpłatne świadczenia nie uważa się świadczeń dotyczących kwot wchodzących w skład wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie uzyskuje w ten sposób przychodu podatkowego, ale nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej, którą otrzymał nieodpłatnie.

W przypadku otrzymania środka trwałego, odpisy amortyzacyjne są ujmowane w ewidencji środków trwałych, natomiast nie są uwzględnione w księdze przychodów i rozchodów.

Ponadto, do nieodpłatnych świadczeń nie zaliczamy również otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku i darowizny (w tym przypadku odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości).

Kiedy podatek VAT z faktury może być uznany za koszt podatkowy?

Podatek VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów przede wszystkim w sytuacji gdy podatnik jest zwolniony od podatku od towarów i usług. Drugą sytuacją jest nabycie przez podatnika towarów lub usług w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług, które są zwolnione od podatku od towarów i usług. 

W jakiej kwocie można odliczyć VAT od samochodów osobowych użytkowanych w ramach leasingu?

Jeżeli mamy do czynienia z leasingiem finansowym, który traktuje się jak nabycie towaru, to kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia – nie więcej niż 6 000 zł. 

Natomiast w przypadku użytkowania samochodu na podstawie leasingu operacyjnego lub umowy najmu/ dzierżawy podatnik nabywa usługę. W takim przypadku kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł.

Jeżeli po zakończeniu umowy leasingu, przedsiębiorca wykupi samochód osobowy, to z faktury dokumentującej zakup takiego samochodu kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku VAT.

Kiedy nie trzeba posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę?<br />

Aby podatnik mógł dokonać zmniejszenia zobowiązania, musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Jedynie w wyjątkowych przypadkach nie jest wymagane potwierdzenie. W roku 2011 potwierdzenie odbioru korekty faktury korygującej nie jest konieczne:

1) w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
3) w pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku. 

W jaki sposób opodatkowane są przychody z odsetek od pożyczek udzielanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą?

Zgodnie z u.p.d.o.f., odsetki od pożyczek są zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych, jeżeli udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Jeżeli udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, odsetki należą do przychodów z działalności gospodarczej. 

Nie jest tu istotne, czy udzielanie pożyczek zostało uznane za przedmiot działalności gospodarczej np. we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli pożyczki są udzielane częstotliwie, pożyczkodawca jest uczestnikiem rynku usług finansowych i działa z profesjonalizmem cechującym przedsiębiorców – uzyskuje on przychód z działalności gospodarczej. W obu przypadkach odsetki stanowią przychód dopiero w momencie ich faktycznego uzyskania. 

W przeciwieństwie do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochody z kapitałów pieniężnych (odsetki) nie podlegają zsumowaniu z innymi dochodami i są opodatkowane podatkiem ryczałtowym w wysokości 19% przychodu. Opodatkowanie przychodu oznacza, że podatnikowi nie przysługuje w tym przypadku prawo potrącenia kosztów uzyskania przychodów.

Czy zawierając kontrakt menedżerski istotne jest, czy menedżer prowadzi działalność gospodarczą?

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma znaczenia, czy menedżer ma zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą, nawet jeśli polega ona na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ wszelkie przychody menedżera osiągane z tytułu wykonywania usług na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze podlegają zawsze zaliczeniu do przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście.

W jaki sposób opodatkować umowę zlecenia lub umowę o dzieło z podatnikiem zagranicznym?

Jeśli podatnik zagraniczny uzyskuje od podmiotu polskiego wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie, to podlega ono opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 20%.

Jeśli chcemy zastosować umowę międzynarodową, umożliwiającą ograniczenie lub niepobieranie podatku, to podatnik zagraniczny musi przedstawić podatnikowi krajowemu certyfikat rezydencji.

Umowy zlecenia/o dzieło zawarte przez polskiego podatnika za granicą podlegają w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Ryczałtowa forma opodatkowania jest korzystne dla budżetu państwa, ponieważ obarczenie płatnika (polskiego nabywcy) odpowiedzialnością za pobranie podatku powoduje skuteczność ściągania podatku od zagranicznych podmiotów. Ponadto, jest ono korzystne dla zagranicznych podatników, ponieważ nie mają obowiązku poznawać polskiego prawa podatkowego i samodzielnego dokonywania rozliczeń.

Gdzie należy opodatkować dochody z nieruchomości położonych za granicą?

Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy oraz innych form korzystania z nieruchomości są opodatkowane w państwie, w którym położona jest nieruchomość. W związku z tym, jeśli polski podatnik uzyskuje dochód z tytułu nieruchomości położonej za granicą, to płaci on podatek dochodowy za granicą. To czy dochód jest opodatkowany w Polsce, zależy od zapisów umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. czy znajduje zastosowanie metoda zaliczenia, czy metoda wyłączenia.

Pojęcie nieruchomości jest definiowane zgodnie z prawem cywilnym państwa położenia nieruchomości. W przypadku majątku położonego w Polsce nieruchomość obejmuje nie tylko grunty, ale również m.in. lokale stanowiące odrębne nieruchomości.

W jaki sposób ustalić właściwy urząd skarbowy?

Każdy podatnik rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym, właściwym według jego miejsca zamieszkania. Jest to miejsce, w którym przebywa z zamiarem stałego pobytu nie zawsze tożsame z miejscem zameldowania podatnika. 

Dla podatników, nie będących obywatelami polskimi, nie posiadających w Polsce miejsca zamieszkania, Minister Finansów wskazał kilkanaście urzędów skarbowych, które znajdują się na terenie poszczególnych województw i zajmują się rozliczaniem dochodów podatkowych nierezydentów. 

W jaki sposób ustalić przychody oraz koszty uzyskania przychodów twórców?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Prawa autorskie dzielone są na: osobiste i majątkowe. Prawa osobiste nie podlegają 
zrzeczeniu się ani zbyciu, natomiast prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie pisemnej umowy.

W przypadku twórców pracodawca może zastosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że przychód uzyskiwany jest z tytułu wykonania utworu bądź przedmiotu praw własności intelektualnej. Warunkiem koniecznym do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest przeniesienie majątkowego prawa autorskiego przez twórcę lub udzielenie zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu. 
To pracodawca (płatnik) ponosi odpowiedzialność i jeśli zastosuje zbyt wysoką stawkę kosztów uzyskania przychodów, to będzie zobowiązany do zwrotu tej kwoty do urzędu skarbowego. 

Czy wydatki na spotkanie biznesowe np. w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 listopada 2010 r., wydatki na spotkanie biznesowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że spotkania odbywają się w restauracji, położonej poza po miejscowością, w której podatnik ma swoje biuro. 

Wydatki na spotkania w lokalach gastronomicznych odbywające się w miejscowościach, w których podatnik ma swoje biura są kosztami reprezentacji i dlatego nie mogą stanowić kosztów podatkowych. W przypadku spotkań z kontrahentami poza miejscowością, w której znajduje się biuro, podatnik nie może poprzez spotkania kształtować wizerunku firmy. Dlatego też, wydatki nie należą do kosztów reprezentacji i mogą stanowić koszty podatkowe.

Czy podatnik, który prowadzi szkołę nauki jazdy i w 2010 r. osiągnął przychód w wysokości 150 tys. zł może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?

Aby obliczyć limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT, należy wziąć pod uwagę sprzedaż z roku poprzedniego. W 2010 r. świadczenie usług w zakresie nauki jazdy było zwolnione z podatku VAT. Dlatego też, obrotów z tego tytułu nie bierzemy pod uwagę przy obliczaniu limitu (mimo że działalność ta nie jest już objęta zwolnieniem przedmiotowym w roku 2011 r.). W związku z tym, podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w 2011 r. do momentu przekroczenia przez niego limitu 150 tys. zł. 

Na jakich kontach należy ująć fakturę korygującą i kiedy możemy zmniejszyć VAT?

Fakturę korygująca ujmujemy na tych samych kontach, co pierwotną fakturę. Ujmujemy ją zapisem czarnym (po przeciwnych stronach) lub czerwonym (w kwotach ujemnych). 

Zgodnie z art. 29 ustawy o VAT, aby móc zmniejszyć podatek VAT, musimy posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. 

Czy mogę zaksięgować fakturę w KPiR ze stycznia w lutym? Faktura została otrzymana z opóźnieniem po złożeniu deklaracji VAT-7.

Fakturę należy zaliczyć do kosztów w dacie jej otrzymania. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury lub rachunku. W związku z tym trzeba zaksięgować otrzymaną fakturę w dacie poniesienia kosztu, czyli wystawienia otrzymanej faktury. 

Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT, w sytuacji gdy dokonane zostały już zapisy w KPiR, a faktura dotarła do firmy po dacie wystawienia, wolno ją ująć w momencie faktycznego otrzymania, z dokonaniem stosownego opisu przyczyny, w miejscu przewidzianym na wpisywanie uwag w księdze.

Kiedy dodatkowy odpis na ZFŚS może stanowić koszt uzyskania przychodów u pracodawcy?

Zgodnie z art. 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 3-5 i 6a tej ustawy obciążają koszty działalności pracodawcy. Z art. 4 wynika możliwość kształtowania przez pracodawcę wysokości odpisu na ZFŚS w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, czy w porozumieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Dodatkowy odpis na ZFŚS będzie stanowił koszty uzyskania przychodów, jeżeli zostanie przelany na oddzielny rachunek ZFŚS oraz jego dokonanie znajduje umocowanie w wyżej przytoczonych regulacjach. 

Ponadto, ZFŚS musi być utworzony na podstawie stosownych wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy (układ zbiorowy, regulamin wynagradzania), przewidujących możliwość jego dokonania zgodnie z ustawą o ZFŚS. Jest to warunek często podkreślany w orzecznictwie organów podatkowych. 

W jaki sposób należy opodatkować nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym przez pracodawcę skierowanym do pracowników?

Zgodnie z art. 12 ustawy o PIT, do przychodów ze stosunku pracy zaliczymy wszystkie świadczenia określone w tym artykule, tj.: wynagrodzenia zasadnicze i za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, pozostałe świadczenia ponoszone za pracownika, zarówno pieniężne jak i nieodpłatne. 

Ponieważ powyższy katalog nie jest zamknięty, to oznacza, że w przypadku organizowanego konkursu dla pracowników nagrody należy również zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy. 

W jakich okolicznościach podatnik może występować o umorzenie zaległości podatkowej?

Zgodnie z art. 67a ordynacji podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej stanowi ulgę uznaniową stosowaną przez organy podatkowe w sytuacji, gdy chodzi o ważny interes podatnika bądź interes publiczny. 

Ważny interes podatnika występuje, gdy urząd uzna, że z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych (np. znaczne pogorszenie stanu zdrowia). 

Ważny interes publiczny może powstać, gdy w wyniku zapłaty zaległości podatkowych podatnik zmuszony byłby do stosowania środków pomocy państwa ze względu na brak możliwości zaspokojenia roszczeń np. swoich pracowników w przypadku zwolnień grupowych. 

Czy zbiorcza polisa dla pracowników stanowi dla nich przychód?

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2011 r., jeśli pracodawca zbiorowo ubezpiecza pracowników i wykupuje polisę ubezpieczeniową dla wielu z nich, a opłata za tę polisę jest zryczałtowana, niezbędne jest wykazanie, że możliwa jest identyfikacja ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują doliczenia do dochodu pracownika wartości świadczeń , gdy nie można określić wartości świadczenia dla poszczególnych pracowników. 

Opodatkowany może być bowiem jedynie przychód w konkretnie określonej dla danego podatnika wysokości, odpowiadający ściśle wartości uzyskanego przez niego nieodpłatnego świadczenia. Muszą istnieć kryteria pozwalające na zindywidualizowanie i przypisanie konkretnym osobom wysokości osiągniętego przez nie przychodu. Jeżeli zaś nie można ustalić wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń, nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania i w konsekwencji opodatkowany.

Czy usługi cateringowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z ogólną zasadą kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Według ww. art. 16 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Mimo iż usługi cateringowe nie są bezpośrednio wskazane w tym artykule, to zwrot w szczególności sugeruje, że jest to katalog otwarty, co oznacza, że do kosztów reprezentacji mogą być zaliczane również inne koszty ponoszone na cele reprezentacyjne. Koszty reprezentacji są kosztami ponoszonymi w związku z podejmowaniem działań, mających na celu ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów handlowych oraz jednoczesne promowanie podmiotu gospodarczego w sposób pośredni poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Jeżeli usługa cateringowa polega na wielogodzinnym spotkaniu z pracownikami, na którym omawiane są sprawy związane z bieżącą działalnością, to wówczas poniesiony wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu. Jeśli jednak spotkania lub konferencje są organizowane dla kontrahentów i potencjalnych klientów, to w tej sytuacji usługa cateringowa nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

Czy aby skorzystać z preferencyjnej 0 % stawki VAT przy eksporcie trzeba zawsze posiadać komunikat IE-599?

Co do zasady, eksport towarów podlega opodatkowaniu według preferencyjnej 0% stawki VAT. Niemniej, aby móc zastosować tę stawkę, zgodnie z art. 41 ustawy o VAT podatnik powinien uzyskać:

• w przypadku eksportu bezpośredniego (gdy wywozu dokonuje dostawca) – dokument celny potwierdzający wywóz towarów będących przedmiotem eksportu;

• w przypadku eksportu pośredniego (gdy wywozu dokonuje nabywca) – kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. 

Jeżeli ww. warunek nie został spełniony, to wówczas podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. Jeśli na skutek braku odpowiedniego dokumentu również w tym terminie eksport towarów został opodatkowany według stawki VAT właściwej dla obrotu krajowego, to otrzymane w późniejszym czasie potwierdzenie uprawnia do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymano ten dowód.

Zasadniczo dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów z Polski poza terytorium UE jest komunikat IE-599. Zgodnie jednak z art. 194 Ordynacji podatkowej, dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. W związku z tym, w razie braku komunikatu IE-599 możliwe jest posłużenie się odpowiednią decyzją właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzającą wywóz towarów. Zostało to również potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 stycznia 2009 r.

Kupiłem samochód w 2010 r. i uzyskał on zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów, że spełnia wymogi uznania go za ciężarowy. Czy od 1 stycznia 2011 nadal można odliczać VAT od jego paliwa?

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2011 r., dla samochodu, który posiada zaświadczenie wydane przed 1 stycznia 2011 r., z którego wynika, że jest to pojazd samochodowy wymieniony w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT i zostało to wpisane w dowodzie rejestracyjnym, nadal możliwe jest odliczanie podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa. Istotne jest, aby nie dokonać w przedmiotowym samochodzie żadnych zmian od czasu przeprowadzenia tego badania oraz należy być zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT.
A zatem, jeśli w chwili zakupu od samochodu można było odliczyć VAT w całości (a nie był to samochód z kratką) oraz samochód posiada zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów, iż spełnia warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT albo jeśli był nabyty przed 1 stycznia 2011 r., to obecnie można odliczać podatek VAT od paliwa do tego samochodu.

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy wystawianiu refaktur na opłaty przy najmie lokali użytkowych opodatkowanych stawką podstawową 23% oraz dla lokali mieszkalnych zwolnionych od podatku?

Zgodnie z art. 8 ustawy o VAT, refakturowanie oznacza fakturowanie odsprzedaży usług. Do takiej odsprzedaży dochodzi, jeżeli podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług.

Od pewnego czasu w wyjaśnieniach organów podatkowych dominuje stanowisko, że refakturowanie kosztów mediów na najemców i dzierżawców nie jest możliwe. Kwoty należne z tytułu obciążania najemców kosztami mediów powiększają podstawę opodatkowania usług najmu (jako świadczenia należne od nabywców usług najmu), a w konsekwencji są opodatkowane w ramach usług najmu i dzierżawy. 

Dlatego też przy obciążaniu najemców kosztami dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków należy stosować stawkę podstawową 23% – w przypadku opodatkowanego stawką 23% świadczenia usług najmu lokali użytkowych lub zwolnienie od podatku – w przypadku zwolnionego od podatku świadczenia usług najmu lokali mieszkalnych. 

Potwierdza to stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2011 r.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od artykułów spożywczych, w tym m. in. kawy, herbaty oraz słodyczy nabytych na potrzeby spotkania z klientami?

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A zatem odliczenie podatku naliczonego jest uzależnione od zakresu wykorzystywania przez podatnika towarów i usług. Musi wystąpić określony związek między czynnościami opodatkowanymi a nabytymi towarami lub usługami zawierającymi podatek naliczony. 

Bez wątpienia wydatki poniesione przez podatnika na spotkania z kontrahentami mają na celu utrzymanie, polepszenie czy też nawiązanie stosunków gospodarczych, co w efekcie może przyczynić się do zwiększenia obrotów działalności opodatkowanej, a tym samym ma związek z działalnością opodatkowaną. W związku z tym, podatnik powinien mieć prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia kawy, herbaty oraz słodyczy przeznaczonych na potrzeby spotkań z kontrahentami. 

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie Danfoss i AstraZeneca, w przypadku, gdy ww. wydatki mają cel biznesowy, a nie czysto konsumpcyjny, podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich nabyciem. 

W jaki sposób podatkowo ująć wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego?

Sposób ujęcia wydatku na zakup samochodu na gruncie podatku dochodowego zależy od tego, czy samochód spełnia definicję środka trwałego oraz od ceny jego zakupu. Samochód uznajemy za środek trwały w dniu przyjęcia do używania, jeżeli przewidywany okres jego używania na potrzeby prowadzonej przez działalności gospodarczej przekracza rok. 
Cena nabycia obejmuje kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, montażu itp. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy.
Jeżeli przewidywany okres używania samochodu nie będzie przekraczał roku, samochód ten nie będzie stanowił środka trwałego, a wydatek na jego nabycie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia.
Jeżeli okres używania samochodu przekracza rok, to wówczas istotna jest wartość środka trwałego. Jeśli będzie ona niższa niż 3.500 zł, to można zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i nie ma wówczas obowiązku wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Jeżeli samochód jest samochodem osobowym lub innym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, to zgodnie z art. 3 ustawy o VAT przy zakupie można odliczyć jedynie 60% kwoty określonej w fakturze, nie więcej niż 6.000 zł.
Istotne jest to, że wykup samochodu z leasingu stanowi czynność odrębną od korzystania z niego na podstawie umowy leasingu. Oznacza to, że po raz drugi można odliczyć 60% podatku, nie więcej niż 6000 zł (pierwszy raz odliczano VAT od faktur za użytkowanie pojazdu). 

Jak należy opodatkować PIT umowę ciągłą, która za jeden miesiąc wynosi poniżej 200 zł?

Zgodnie z art. 13 ustawy o PIT, o formie opodatkowania umowy zlecenia decyduje kwota za wykonanie całej umowy. Jeżeli umowa jest zawarta na dłuższy okres np. kilka miesięcy, czy też na czas nieokreślony i w umowie wpisano stałą kwotę miesięczną (poniżej 200 zł) – to i tak bierze się pod uwagę łączne wynagrodzenie z tej umowy zlecenia. W tej sytuacji nie ma zastosowania podatek ryczałtowy (18% zaliczki od przychodu), lecz podatek w formie zaliczki na zasadach ogólnych. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. 

Ponadto, nie są objęte ryczałtem przychody, jeżeli w umowie zlecenia nie określono konkretnego wynagrodzenia wprost za całość prac, lecz ustalono je np. według stawki godzinowej, prowizyjnie, akordowo bądź w jeszcze inny sposób. Wówczas również podatek podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zaliczka miesięczna w wysokości 18% jest obliczana od przychodu w danym miesiącu, która następnie jest pomniejszana o 20% kosztów uzyskania przychodu i o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, a następnie zaliczka na podatek jest pomniejszana o pobraną składkę zdrowotną).

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od zakupów przed rejestracją firmy?

Zgodnie z ustawą o VAT, podatnik ma prawo do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki świadczące o tym, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 grudnia 2011 r. 

Zdaniem ww. Izby Skarbowej, aby zrealizować nabyte prawo do odliczenia podatku konieczne jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe, w których wnioskodawczyni otrzymywała faktury VAT dokumentujące przedmiotowe zakupy, lub odpowiednio za dwa kolejne okresy rozliczeniowe – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy – po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym wnioskodawczyni wskaże okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik podatku VAT czynny chce korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami.

Jak rozliczyć podatek dochodowy i podatek VAT wynikający z zakupu środka trwałego na raty?<br />

W przypadku gdy umowa sprzedaży dotyczy sprzedaży na raty prawo własności towaru przechodzi na nabywcę wraz z zapłatą ostatniej raty. Do momentu uiszczenia ostatniej płatności środek trwały pozostaje własnością sprzedawcy.

Amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, a więc dopiero po uzyskaniu prawa płatności do danego środka trwałego. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą nabycie towaru lub wykonanie usługi bądź też potwierdzającą dokonanie przedpłaty w formie zaliczki, zadatku lub raty wiążącej się z powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, podatek VAT można na bieżąco rozliczać. Wyjątkowa sytuacja dotyczy podatnika VAT rozliczającego się metodą kasową – w jego przypadku VAT może zostać odliczony dopiero w momencie zapłaty ostatniej raty. 

Czy płatność Pay'u jest traktowana jako bezgotówkowa i czy jest obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej jeśli prowadzimy tylko sprzedaż bezgotówkową?

Z punktu widzenia możliwości zastosowania analizowanego zwolnienia kluczowe jest, aby ostatecznie należności z tytułu sprzedaży trafiały na rachunek bankowy podatnika (o którym mowa w poz. 36 załącznika do rozporządzenia ws. zwolnień). Żadna kwota należna w związku ze sprzedażą na rzecz klientów nie może był opłacona gotówką. W związku z tym, dokonywanie płatności za towary zakupione przez klientów za pośrednictwem przelewu bankowego, przekazu pocztowego, płatności za pobraniem u kuriera oraz płatności za pośrednictwem internetowego systemu płatności bezgotówkowych spełnia warunki, aby uznać, że zapłaty są dokonywane w całości za pośrednictwem poczty lub banku. W rezultacie, w sytuacjach tych zostaje spełniony warunek konieczny do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kas rejestrujących.

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa i jakie warunki musi spełniać?

Podatkowa grupa kapitałowa powstaje w sytuacji, gdy co najmniej dwie spółki powiążą swój kapitał. 

Grupa kapitałowa musi spełnić kilka warunków: 
• średnia wysokość kapitału zakładowego faktycznie wniesionego do wszystkich spółek musi wynosić co najmniej 1 milion zł,
• grupa tworzona jest przez jedną spółkę matkę i spółki córki zależne od niej w co najmniej 95% (spółki zależne nie są ze sobą powiązane inaczej, jak tylko przez matkę), 
• wszystkie spółki muszą posiadać siedzibę na terytorium Polski,
• spółki nie mogą posiadać zaległości w podatkach, które stanowią dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT) na dzień tworzenia grupy.

Aby grupa kapitałowa zaczęła działać jako samodzielny i odrębny podatnik, musi zostać zaakceptowana przez urząd skarbowy właściwy dla spółki matki (urząd skarbowy wydaje decyzję podatkową o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej). Po akceptacji grupy opodatkowaniu podlega suma dochodów wszystkich tworzących ją spółek, a podatek rozlicza w imieniu wszystkich tylko jedna spółka.

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który zrezygnował z opodatkowania w formie karty podatkowej?

Podatnik, który zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej powinien: 

– zawiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z opodatkowania w tej formie do 31 grudnia danego roku;
– poinformować urząd skarbowy o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych i o założeniu księgi przychodów i rozchodów w terminie do 20 stycznia;
– założyć księgę od 1 stycznia.

W jaki sposób rozliczyć samochód wykorzystywany do prowadzonej działalności, niewprowadzony do ewidencji?

Jeśli chodzi o samochód osobowy, to wydatki na eksploatację rozliczamy w kosztach tylko do wysokości limitu tzw. kilometrówki (liczba km faktycznego przebiegu x stawka za 1 km określona w odrębnych przepisach). 

Firmowe przejazdy muszą być ponadto opisane w ewidencji przebiegu pojazdu. Warunek ten nie dotyczy samochodów ciężarowych.

Jaki wpływ ma prowadzenie biura w domu na podatek od nieruchomości?

Rozróżnienie, czy dany budynek jest związany z działalnością gospodarczą czy tez nie, ma duże znaczenie dla ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Stawki tego podatku określa rada gminy, jednak nie mogą być one wyższe niż:

– 0,65 zł od 1 m2 dla budynków mieszkalnych lub ich części;
– 20,51 zł od 1 m2 dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kim jest podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej?

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej to podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej. Istotnej jest również, aby takiej działalności nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

Czy dotacja ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem VAT?

Dopłaty, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług (np. dotacje, subwencje) zwiększają obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT. Kwotę dopłat należy najpierw pomniejszyć o należny z ich tytułu podatek. 
W zakresie podatku VAT nie wszystkie dotacje stanowią obrót – są nimi tylko takie, które mają bezpośredni wpływ na cenę towaru lub usługi. 

Obrotem są również pobrane zaliczki, przedpłaty i raty, pomniejszone o przypadającą od nich kwotę podatku (np. zaliczki na dotacje, subwencje itp.).

Jak opodatkować sprzedaż budynku trwale związanego z gruntem?

Przy sprzedaży budynku/budowli trwale związanej z gruntem podstawa opodatkowania zawiera również wartość gruntu. Oznacza to, że grunt jest opodatkowany taką samą stawką jak stojący na nim budynek i ma taki sam moment obowiązku podatkowego.

Jakie dochody podatnika nie mogą być łączone z dochodami z pozostałych źródeł?

Jeżeli mamy więcej niż jedno źródło przychodów, dochodem do opodatkowania podatkiem PIT jest suma dochodów w poszczególnych źródłach. 

Są jednak pewne przypadki dochodów, których nie łączy się z dochodami z pozostałych źródeł i opodatkowuje odrębnie. Są to m.in.: 

• dochód z likwidacji działalności ustalany na podstawie remanentu likwidacyjnego,
• niektóre przychody uzyskiwane przez osoby nie mające miejsca zamieszkania Polsce,
• niektóre dochody, m.in. wygrane w grach i konkursach, umowy zlecenia do pewnej kwoty,
• niektóre dochody kapitałowe, m.in. odsetki, dywidendy, dyskonta,
• dochody ze zbycia papierów wartościowych,
• dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym.

Jakie koszty uzyskania przychodów należy zastosować w odniesieniu do przychodów z praw autorskich?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przychody z praw autorskich występują gdy: przedmiotem praw majątkowych jest utwór, a osiągnięty przychód jest bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej. W umowie należy wyraźnie zaznaczyć, że przenosi się autorskie prawa majątkowe. 

Osoby uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich mają prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem koniecznym do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest przeniesienie majątkowego prawa autorskiego przez twórcę lub udzielenie zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli niewłaściwie zastosuje 50% koszty. Jest on również zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty należności z tytułu praw autorskich oraz do wystawiania pracownikowi informacji PIT-11.

Czy kary umowne stanowią koszt uzyskania przychodów?

Kosztów podatkowych nie stanowią kary umowne z tytułu:
• wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, 
• zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
• zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

W związku z tym, nie ma możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty poniesione w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań.

Wydatki związane z usunięciem wad w ramach gwarancji możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto, zapłacone kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót i usług, będących przedmiotem umów, również stanowią koszty uzyskania przychodów. 

Jaką stawkę VAT należy zastosować do korekty faktury wystawionej ze „starą” stawką?

Korekty faktur VAT wystawianych do faktur VAT ze „starą” stawką będą zawierały również „starą” stawkę VAT, a więc taką, jaka widniała na dokumentach, do których zostały wystawione. 

Ponadto, korygując fakturę, nalleży pamiętać, aby na korekcie faktury umieścić: 
– numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
– dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,
– dane stron i transakcji,
– nazwę zwróconego towaru,
– ilość i dane kwotowe dotyczące zwróconych towarów,
– zmianę wysokości podatku należnego.

Czy dłużnik musi odebrać zawiadomienia, aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi w VAT?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, dotyczącymi „ulgi na złe długi”, pod pewnymi warunkami podatnik może skorygować VAT należny z niezapłaconej faktury i odzyskać go z urzędu skarbowego. Jednym z warunków jest zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorzystania z tego rozwiązania oraz posiadanie potwierdzenia odbioru tego zawiadomienia przez dłużnika. 

Niemniej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pisma doręcza się osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej – w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Jeżeli pismo jest doręczane przez pocztę – poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. Adresata zawiadamia się (w formie awiza pozostawionego w skrzynce pocztowej) dwukrotnie o pozostawieniu pisma na poczcie, a powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma przez adresata w ciągu 7 dni. W razie nieodebrania pisma przez adresata, jego doręczenie uważa się za skuteczne z upływem 14-ego dnia od momentu pozostawienia pierwszego zawiadomienia o przechowywaniu pisma w placówce pocztowej. 

Opisaną wyżej konstrukcję tzw. doręczenia zastępczego można zastosować także w odniesieniu do zawiadomienia wysyłanego do dłużnika o zamiarze skorzystania z „ulgi na złe długi” w podatku VAT. Dlatego też, optymalną formą zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi w VAT jest nadanie go listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kiedy odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodu?

Kosztów uzyskania przychodu nie stanowią odpisy amortyzacyjne od 

– samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych od wartości przekraczającej 20 000 euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia przekazania ich do użytkowania; 
– składników majątku otrzymanych nieodpłatnie, jeśli nie stanowiły one przychodu lub nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym (z wyjątkiem składników majątku otrzymanych w drodze spadku lub darowizny);
– od wartości środków trwałych, która uległa refundacji np. w ramach dotacji unijnych;

Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, jeśli stały się one zbędne na skutek zmiany rodzaju działalności.
W przypadku likwidacji inwestycji w obcych środkach, to nie stanowią one kosztu podatkowego, jeśli oznaczają rezygnację z dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

Amortyzacji nie podlegają: 
• grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 
• budynki lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
• dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
• wartość firmy,
• składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia lub zaprzestania wykonywania działalności.

W jaki sposób opodatkowane jest dofinansowanie szkolenia dla pracownika?

Sposób opodatkowania zależy od tego, czy szkolenie dotyczy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika. Jeśli tak, to wówczas dofinansowanie szkolenia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przeciwnym razie, dochód ten należy opodatkować wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. 

Czy można zastosować procedurę VAT marża dla samochodów odkupionych od podatników, którzy sprzedali je jako zwolnione z VAT, ale przy ich zakupie skorzystali z prawa do odliczenia podatku naliczonego?

Nie, ponieważ zgodnie z przepisami możliwość zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży jest uzależniona od tego, czy dostawa dla podatnika-pośrednika była dokonywana przez podmiot, który nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu odsprzedawanych towarów.

Gdzie opodatkowane są dochody z działalności gospodarczej uzyskane za granicą?

Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej są opodatkowane w państwie miejsca zamieszkania podatnika, nawet jeżeli część dochodów zostanie osiągnięta w innym państwie, tzw. państwie źródła. 

Opodatkowanie dochodów w państwie źródła jest możliwe w przypadku posiadania w tym państwie zakładu, a więc stałej placówki, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Zakładem może być np. miejsce zarządu, filia, biuro, zakład fabryczny itp. 

Dochody uzyskiwane w państwie źródła przez ww. zakład podlegają opodatkowaniu w tym państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane zakładowi.

Czy przychody z działalności rolnej podlegają podatkowi PIT?

Przychody z działalności rolnej nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Działalność rolnicza jest opodatkowana podatkiem rolnym a ten sam przychód nie może ten podlegać podwójnemu opodatkowaniu. 

Podatkiem dochodem PIT podlegają jedynie przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, obejmujących m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów, uprawy roślin „in vitro”, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, prowadzenie pasiek itp. Aby ww. przychody podlegały podatkowi PIT, ww. produkcja rolna musi przekroczyć wielkości określone w załączniku nr 2 do Ustawy o PIT.

Czy podwyższenie kapitału powoduje powstanie przychodu po stronie wspólników?

Spółka kapitałowa może przeznaczać zysk na wypłatę dywidend lub na zwiększenia kapitałów spółki. 

Zwiększenie kapitału zakładowego zawsze powoduje powstanie przychodu po stronie wspólników, zarówno gdy jest zasilone z zysku jak i z innych kapitałów spółki. Zwiększenie innych kapitałów (zapasowego, rezerwowego) nie rodzi przychodu po stronie wspólnika. 

Nie jest istotne, z którego roku pochodzi wypłacany zysk. Jeżeli nastąpi odpowiednie nim rozporządzenie, powstaje przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

Podstawą opodatkowania jest przychód, który należy opodatkować stawką 19%. Obowiązek podatkowy powstaje w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Podatek rozlicza spółka dokonująca podwyższenia kapitału. Ponieważ spółka nie wypłaca świadczenia wspólnikowi, na podwyższenie kapitału zakładowego powinna być przeznaczona kwota zysku wyższa niż planowane podwyższenie. Po pobraniu 19% podatku i przekazaniu go przez spółkę do Urzędu Skarbowego, pozostała część zwiększa kapitał zakładowy.

Kiedy można odliczyć podatek VAT od duplikatu faktury?

W sytuacjach gdy nabywca towaru lub usługi nie posiada oryginału faktury VAT, zwraca się zazwyczaj do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu. Wystawienie duplikatu to nie ponowne wystawienie faktury VAT, a jedynie jej odtworzenie. Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT, faktura wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać oznaczenie „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia (wraz z data wystawienia oryginału faktury). 
Duplikat faktury również daje prawo do odliczenia podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje zazwyczaj w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę. Jest to możliwe również w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Po tym terminie, w ciągu 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia, podatnik ma jeszcze prawo dokonania korekty deklaracji VAT za ten miesiąc, w którym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwało. 

Ustalając moment odliczenia podatku VAT od duplikatu faktury, możemy wyróżnić dwie główne sytuacje:
– jeśli nabywca towaru lub usługi w ogóle nie otrzymał faktury VAT, to prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie mu przysługiwało w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał duplikat faktury VAT lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych,
– jeśli nabywca otrzymał uprzednio wystawioną fakturę VAT oraz dokonał odliczenia podatku naliczonego, lecz w nieustalonych okolicznościach faktura ta później zaginęła, otrzymany od sprzedawcy duplikat jedynie potwierdza dokonanie przedmiotowego odliczenia.

W sytuacji gdy nabywca towaru lub usługi posiada fakturę pierwotną, ale nie zdążył odliczyć podatku naliczonego, to otrzymania duplikatu nie wpływa na ustalenie momentu powstania prawa do odliczenia, ponieważ prawo do odliczenia wystąpiło w momencie otrzymania oryginału faktury. 

Według jakiej stawki należy opodatkować zaliczkę zapłaconą jeszcze w roku 2010 r., a dotyczącą dostawy zrealizowanej w 2011 r.?

Zgodnie z art. 41 ustawy o VAT, zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która została wykonana w dniu zmiany stawki (lub po tym dniu), w związku z którą otrzymano całość lub część należności (np. zaliczkę czy przedpłatę) przed dniem zmiany stawki podatku VAT, nie powoduje zmiany stawki opodatkowania otrzymanej należności. Tak więc, zaliczka opodatkowana stawką 22% zapłacona jeszcze w roku 2010 nie ulega zmianie, pomimo że czynność została wykonana w 2011 r. Dopiero pozostałą część płatności (jeśli taka występuje) należy opodatkować stawką VAT 23%. 

Według jakiej stawki należy opodatkować zaliczkę zapłaconą jeszcze w roku 2010 r., a dotyczącą dostawy zrealizowanej w 2011 r.?

Fakturę należy zaliczyć do kosztów w dacie jej otrzymania. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury lub rachunku. W związku z tym trzeba zaksięgować otrzymaną fakturę w dacie poniesienia kosztu, czyli wystawienia otrzymanej faktury. 

Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT, w sytuacji gdy dokonane zostały już zapisy w KPiR, a faktura dotarła do firmy po dacie wystawienia, wolno ją ująć w momencie faktycznego otrzymania, z dokonaniem stosownego opisu przyczyny, w miejscu przewidzianym na wpisywanie uwag w księdze. 

Jakie skutki podatkowe wywołuje umorzenie długu u dłużnika i wierzyciela?

Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego zobowiązanie może wygasnąć, jeśli wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie to przyjmuje. Zobowiązania dłużników zostają umorzone dopiero z chwilą złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu zwolnienia z długu. 

Z chwilą skutecznego zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty zobowiązania, po stronie dłużnika powstanie przychód podatkowy (zgodnie z art. 12 ustawy o CIT). Przychód ten należy określić w wysokości wartości brutto umorzonego zobowiązania. W odniesieniu do wierzyciela, to wartość należności będzie stanowiła koszt podatkowy, jeśli były one wcześniej ujęte jako przychody należne (art. 16 ustawy o CIT). Umorzone wierzytelności nie mogą stanowić kosztów podatkowych jeśli zostały już odpisane jako przedawnione. 

Jeżeli wierzyciel utworzył wcześniej odpis aktualizujący umarzaną wierzytelność i zaliczył go do kosztów uzyskania przychodów, to w momencie umorzenia zobowiązany będzie rozpoznać przychód podatkowy w wysokości takiego odpisu.

Czy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne stanowią koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 16 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów rezerw tworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, innych niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt. Choć ani rezerwy ani rozliczenia międzyokresowe bierne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w dacie dokonania rozliczenia, to zgodnie z art. 15 ustawy o CIT mogą być kosztem podatkowym w dacie poniesienia. 

W związku z tym, kosztami uzyskania przychodów będą rzeczywiście wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a zatem dopiero w wyniku rozwiązania rezerwy utworzonej na te cele i zaksięgowania kosztów rzeczywiście poniesionych.

Czy podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT-UE może stosować stawkę VAT 0%?

Brak rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE) nie pozbawia podatnika prawa do zastosowania stawki zerowej, jeśli zgromadził wszystkie dokumenty potwierdzające, że towar faktycznie opuścił terytorium kraju, a po zrealizowaniu transakcji dopełnił obowiązek rejestracji. Wynika to z orzecznictwa NSA z 20 marca 2011 r. (sygn. I FSK 1579/10).

Istniejące zapisy w ustawie o VAT zgodnie, z którymi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje pod warunkiem, że dokonującym dostawy jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT-UE są niezgodne z prawem Wspólnoty. Zgodnie z ww. orzecznictwem na wystąpienie WDT nie ma wpływu formalny obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE. Warunkiem skorzystania ze stawki 0% jest zgromadzenie wymaganych dokumentów.

Jak ustalić podstawę opodatkowania w WNT?

Zgodnie z art. 31 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania WNT stanowi kwota należna, jaką jesteś zobowiązany zapłacić dostawcy towaru. W podstawie opodatkowaniu należy dodatkowo uwzględnić koszty związane z nabyciem takie jak: podatki, cła, opłaty, prowizje, koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia towaru, pobierane bezpośrednio lub pośrednio przez dostawcę od nabywcy towarów. 

W przypadku wyrobów akcyzowych, do podstawy opodatkowania dodajemy wartość podatku akcyzowego. W przypadku otrzymania zwrotu tego podatku zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego wysłano lub transportowano towar, należy zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę zwróconego podatku akcyzowego. 

Jeśli nabywca sam organizuje transport towaru własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem przewoźnika, to wówczas koszty transportu, ubezpieczenia towaru itp. nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania WNT. Są rozliczane odrębnie, stosownie do rodzaju tego świadczenia. 

Z jaką stawką VAT należy refakturować media w przypadku umowy najmu?

Podatnicy podatku VAT świadczący m.in. usługi najmu często refakturują na swoich najemców koszty mediów tzn. wody, gazu, energii elektrycznej czy wywozu nieczystości. 

Najem lokalu, który nie jest przeznaczony na cele mieszkalne podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, która od 1 stycznia 2011 r. wynosi 23%. W przypadku najmu lokalu na cele mieszkalne zgodnie z art. 43 ustawy o VAT jest on zwolniony z podatku VAT. 

Według załącznikia nr 3 do ustawy o VAT dostawa wody czy wywóz odpadów są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT, wynoszącą od 2011 r. 8%. 

Zgodnie z art. 8 ustawy o VAT, podatnik nabywający usługę we własnym imieniu, ale de facto na rzecz innego podmiotu jest uznawany w pierwszej kolejności za usługobiorcę, a następnie za usługodawcę tej samej usługi. Oznacza to, że przeniesienie kosztów nabycia usługi jest tak samo traktowane od strony podatku VAT jak świadczenie tych usług.

Czy sprzedaż samochodu wygranego w konkursie należy opodatkować?

Sprzedaż samochodu prywatnego (zarówno nabytego jak i wygranego w konkursie) należy opodatkować jeśli nie upłynął okres 6 miesięcy od daty nabycia/wygrania auta

Zgodnie z ustawą o PIT, dochód ze sprzedaży należy wykazać w deklaracji PIT-36 w pozycji „inne źródła”. Dochodem w przypadku wygrania samochodu jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania samochodu. Kosztem uzyskania przychodu jest w naszym przypadku wartość wygranej, od której zapłacono zryczałtowany podatek dochodowy. 

Dochód wystąpi jeśli przychód ze sprzedaży będzie wyższy od kosztów uzyskania przychodu. W przeciwnym razie, dochód nie powstanie. Należy przy tym pamiętać, aby cena sprzedaży nie odbiegała od wartości rynkowej.

Czy od dodatkowej umowy na usługi serwisowe leasingowanego samochodu podatek VAT odlicza się również w wysokości 60%, a pozostała część stanowi koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 15 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodu jest taki koszt, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli samochód wykorzystywany jest w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, to zarówno umowa podstawowa, jak i umowa za usługi serwisowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 16 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodu może być również podatek VAT naliczony, ale wyłącznie w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT. Należy zatem przenalizować, czy w konkretnym przypadku zgodnie z przepisami przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Jeśli podatnik błędnie uzna, że dla danego wydatku nie przysługuje mu obniżenie kwoty lub zwrot podatku VAT, to wówczas nieodliczony podatek VAT nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. 

Zgodnie z art. 3 ustawy zmieniającej VAT, leasingobiorcy przysługuje odliczenie 60 % podatku naliczonego (maksymalnie 6000 zł) od raty leasingowej lub innych płatności wynikających z umowy leasingu. Jeśli natomiast chodzi o usługi serwisowe, na które zawarto dodatkową umowę, to w tej sytuacji odliczenie podatku VAT jest możliwe, ale bez ww. ograniczeń, a więc w całości. W związku z tym, błędne rozliczenie podatku VAT (tj. z zastosowaniem ograniczenia 60%) nie uprawnia firmy do zaliczenia pozostałej części podatku VAT, stanowiącego nadwyżkę ponad 60% do kosztów uzyskania przychodów. Zostało to potwierdzone przez organy podatkowe, np. 10 lutego 2011 r. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Czy rolnik ryczałtowy zwolniony z VAT może zgłosić do opodatkowania VAT działalność w pozostałym zakresie nieobjętym zwolnieniem?

Nie może, ponieważ rejestracja podatnika w VAT odnosi się do wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może zatem łączyć dwóch statusów – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur itp.) oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego – w pozostałym zakresie działalności rolniczej np. świadczenia usług rolniczych. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 21 lipca 2011 r. 

Czy zwrotka pocztowa potwierdzone przez kontrahenta może być podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania wynikającego z korekty faktury?

Tak. Zgodnie z art. 29 ustawy o VAT, posiadanie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej korektę jest wystarczające, aby obniżyć podstawę opodatkowania VAT na podstawie tej korekty w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej.

Podatnikowi wolno zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT na podstawie faktury korygującej pod warunkiem, że ma potwierdzenie odbioru korekty przez kontrahenta. Przepisy dotyczące podatku VAT nie narzucają formy, w której potwierdzenie odbioru faktur korygujących powinno być dokonane.

W związku z tym, potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, że konkretny odbiorca otrzymał korektę faktury. Przedmiotowe potwierdzenie może mieć zatem postać zwrotnego potwierdzenia odbioru (zwrotki pocztowej) przesyłki wysłanej pocztą, zawierającej fakturę korygującą.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2011.

Czy możliwe jest odliczanie VAT z paragonu fiskalnego, w którym jest wyszczególniona kwota VAT?

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w otrzymanych przez podatnika fakturach. Przepisy o VAT uznają za faktury niektóre inne dokumenty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, do dokumentów tych należą dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i datę wystawienia, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem i kwotę podatku.

Dowodami zapłaty za przejazdy autostradami są w szczególności paragony fiskalne. W związku z tym, można odliczać podatek naliczony z paragonów otrzymywanych za przejazdy autostradami. 

Kupiłem samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Podczas umowy leasingu odliczałem tylko 60% VAT nie więcej niż 6.000 zł. Czy przy wykupie samochodu mogę odliczyć VAT?

Zgodnie z art. 3 ustawy o VAT, nabywając samochód osobowy przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł.

Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca może skorzystać z opcji wykupu samochodu, co jest odrębną czynnością od umowy leasingu tj. dostawą towaru. 

W związku z tym, przedsiębiorcy korzystający z leasingu operacyjnego samochodów osobowych mają możliwość dwukrotnie skorzystać z odliczenia VAT w ramach limitu (60%, maksymalnie 6.000 zł). Po raz pierwszy limit można wykorzystać przy rozliczaniu czynszu inicjalnego oraz kolejnych rat leasingowych. Po raz drugi natomiast przy wykupie przedmiotu leasingu, który w myśl prawa jest odrębną transakcją cywilnoprawną.

Czy jeśli firma nie składa informacji podsumowujących to traci status podatnika VAT UE?

Firma zarejestrowana jako podatnik VAT UE, która składa deklaracje VAT-7 i nie wykazuje w nich transakcji wewnątrzwspólnotowych, jeśli nie zgłosi zaprzestania wykonywania czynności podatnika VAT UE, to dla organu podatkowego pozostaje nadal w gotowości do ich podjęcia. 

Podatnik zostaje automatycznie wykreślony z rejestru podatnika VAT-UE, jeśli przez pół roku nie będzie składał deklaracji podatkowych (nie dotyczy to informacji podsumowujących). 

Reasumując, nieskładanie przez firmę informacji podsumowujących jest bez znaczenia dla posiadania przez nią statusu podatnika VAT UE.

Czy firma organizująca spotkanie wigilijne dla pracowników może je wliczyć w koszty? Czy pracownicy uzyskują przychód?

Wydatki poniesione na organizację spotkania wigilijnego, z reguły finansowane ze środków obrotowych firmy, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Ważne jest przy tym podkreślenie integracyjnego charakteru takiego spotkania. 

Jeśli chodzi o przychód pracownika, to zdaniem organów podatkowych, sama możliwość uczestnictwa w imprezie okolicznościowej jest dla pracownika przychodem. Jeśli nie można ustalić kosztu jednostkowego, to urzędy z reguły dzielą całkowity koszt imprezy przez ilość zaproszonych pracowników. Wynik stanowi przychód pracownika opodatkowany wraz z wynagrodzeniem. 

Jak odzyskać zapłacony za granicą podatek VAT od zakupu samochodu, który został kupiony na potrzeby działalności gospodarczej?

Aby móc rozliczyć zakup samochodu przez działalność gospodarczą i odzyskać podatek VAT, to należy od kwoty brutto na zagranicznej fakturze naliczyć polski podatek VAT (23%). 

Następnie należy wypełnić formularz VAT-23 i na jego podstawie wpłacić podatek VAT należny (polski) w wysokości ww. 23% w ciągu 14 dni od daty zagranicznej faktury. Oba dokumenty składamy w urzędzie skarbowym. 

US wydaje na tej podstawie decyzję – VAT 25 i zwraca wpłacony przez nas podatek VAT. Jeśli samochód jest wykorzystywany 100% w działalności gospodarczej (nie ma żadnych przejazdów prywatnych), to US zwróci 100% VAT. Jeśli jednak samochód będzie używany również do przejazdów prywatnych, to US zwróci 50% polskiego VAT. Nieodliczone 50% podatku VAT będzie kosztem uzyskania przychodu. 

Niezależnie ile polskiego Vatu zostanie odzyskane przez podatnika, na podstawie ww. decyzji VAT-25 można wystąpić do zagranicznego sprzedawcy o zwrot całego zapłaconego podatku VAT (np. 19% w Niemczech).

Decyzja VAT-25 jest również niezbędna do zarejestrowania samochodu.

Brak rejestracji w VAT-UE nie pozbawia podatnika prawa do odzyskania podatku VAT zapłaconego w innym kraju. Jednorazowy zakup takiego samochodu traktujemy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Czy można złożyć zgłoszenie VAT-R (rejestrację) z datą wsteczną i czy można odliczać Vat od faktur zakupowych przed dokonaniem rejestracji?

Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryteriów określonych w art. 86 ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Z przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów i usług wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem mimo iż podatnik dokona zakupów przed rejestracją na VAT-R, to nadal ma prawo do odliczenia VAT. 

W przypadku nabycia towarów i usług spełnienie takich warunków, jak powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy i otrzymanie faktury przez nabywcę wyznacza najwcześniejszy możliwy termin odliczenia podatku naliczonego – termin, w którym powstaje prawo do tego odliczenia. Jeżeli natomiast podatnik nie dokona odliczenia podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów, może to uczynić w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Przedsiębiorcy, którzy poniosą wydatki przed rozpoczęciem sprzedaży mogą odliczyć VAT, natomiast nie odliczą go ci, którzy nie zauważą przekroczenia obrotu bądź nieprawidłowo ocenią prowadzoną działalność.