5/5 - (11 votes)

Ustawa o rachunkowości nie określa wysokości stawek amortyzacyjnych oraz długości okresu amortyzacji, wskazuje jedynie, by przy ich ustalaniu uwzględnić okres ekonomicznej użyteczności amortyzowanego majątku. Dla celów bilansowych można wybrać bardzo różne metody amortyzacji, czyli zarówno amortyzację liniową, amortyzację degresywną a nawet amortyzację progresywną i amortyzację naturalną, których nie można zastosować do celów podatkowych. Stawkę i metodę amortyzacji środka trwałego trzeba określić już na dzień jego przyjęcia. W odróżnieniu od przepisów bilansowych, przepisy podatkowe regulują bardzo szczegółowo zasady amortyzacji. W załącznikach do ustaw podatkowych PIT i CIT określono procentową, roczną stawkę amortyzacji dla poszczególnych grup środków trwałych. Przepisy podatkowe w niektórych sytuacjach pozwalają na podwyższenie lub obniżenie stawki amortyzacyjnej, stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych oraz dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Prawo bilansowe (oprócz pewnych wyjątków wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 r.) nie stanowi wprost o możliwości stosowania stawek podatkowych dla celów bilansowych.

Od 1 stycznia 2019 r. w amortyzacji środków trwałych wprowadzono: nowe limity stosowane przy amortyzacji samochodów osobowych, rozszerzenie zakresu stosowania limitu ulepszenia w wysokości 10.000 zł, możliwość przyjęcia przez niektóre jednostki do bilansowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zasad prawa podatkowego.

W myśl nowych przepisów podatkowych, podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 150.000 zł („stary” limit wynosił 20.000 euro). Nowy limit należy stosować również w odniesieniu do samochodów osobowych przyjętych do używania i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja przepisów obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. umożliwia zastosowanie wyższego limitu do ulepszeń środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. Obecnie najważniejszy jest moment dokonania samego ulepszenia. Podatnicy, którzy stosowali się w trakcie 2018 r. do obowiązującej interpretacji, będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania również za ten rok, poprzez dokonanie odpowiednich korekt.

Zupełną nowością jest możliwość przyjęcia przez niektóre jednostki do bilansowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zasad określonych w przepisach podatkowych. W ustawie o rachunkowości dodano art. 32 ust. 7, który mówi że jednostki mikro, jednostki małe oraz określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) mają możliwość w ramach uproszczeń zastosować dla celów bilansowych przepisy podatkowe w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Należy jednak pamiętać, że uproszczenie to nie dotyczy, pomimo posiadania statusu jednostki mikro lub statutu jednostki małej: spółek kapitałowych (czyli spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.