5/5 - (10 votes)

Zakup biletów lotniczych na cele działalności gospodarczej (np. w celu odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej z wizytą u klienta, szkoleniem etc.) może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur, przedsiębiorca może ująć w kosztach (KPiR – kol. 13) wydatek na zakup usługi przewozu lotniczego wyłącznie na podstawie biletu otrzymanego od przewoźnika. By było to możliwe trasa lotu musi wynosić co najmniej 50 km. Na bilecie lotniczym powinny znaleźć się następujące dane:

  • numer biletu i data wystawienia,
  • imię i nazwisko podatnika (przewoźnika),
  • numer, na podstawie którego podatnik (przewoźnik) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku.

Powyższa zasada nie dotyczy biletów lotniczych zakupionych od zagranicznego przewoźnika W takim wypadku przedsiębiorca nie ma prawa zaliczenia udokumentowanego w ten sposób wydatku do kosztów podatkowych, ani nie odliczy zawartego na nim VAT.

Zakup biletu lotniczego na trasę międzynarodową nie powoduje konieczności rozliczenia importu usług – w takim wypadku do rozliczenia VAT zobowiązany jest podmiot świadczący te usługi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma niemająca siedziby w Polsce dokona transportu pasażerskiego na terytorium naszego kraju i nie rozliczy VAT – art. 28f ustawy o VAT.

Również elektroniczny bilet lotniczy zawierający wszystkie ww. dane uprawnia przedsiębiorcę do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatku na zakup usługi lotniczej.

W sytuacji, gdy bilet lotniczy spełnia wymienione wyżej warunki, wówczas traktuje się go jak każdą fakturę. W związku z powyższym, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo odliczyć podatek naliczony, wykazany na zakupionym bilecie.