5/5 - (1 vote)

Wydatki poniesione na badania lub w inny sposób pozyskiwaną wiedzę, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub technologii, określane są jako koszty prac rozwojowych (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT).

W roku 2017 za koszty kwalifikowane uznać będzie można 50% należności z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa ze statusem MŚP mogą dokonać odpisu w wysokości 50%, a w przypadku pozostałych podatników 30 % kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorca, który inwestuje w prace rozwojowe ma kilka możliwości rozliczenia poniesionych wydatków w czasie. Koszty prac rozwojowych mogą być bowiem zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Inną możliwością jest zaliczenie poniesionych wydatków jednorazowo w roku podatkowym, w którym prace zostały zakończone. Przedsiębiorcy, gdy spełnią dodatkowe wymagania, mogą także podjąć decyzję o rozliczeniu tego rodzaju wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne.