4.8/5 - (11 votes)

Jest to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli podatnik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).