5/5 - (13 votes)

Zgodnie z projektem nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, do wniosku CEIDG będzie można dołączać formularz PIT-16Z. Zmiana ma być korzystna dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Nowe przepisy w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo wejdą w życie z początkiem 2020 r.

„Celem zmiany w art. 6 ustawy o CEIDGPiP jest zapewnienie przedsiębiorcy rozliczającemu się w zasadach karty podatkowej możliwości dołączenia do wniosku CEIDG formularza PIT-16Z”. Za pomocą formularza PIT-16Z można zgłaszać informacje o zakończeniu działalności gospodarczej oraz zmiany mające wpływ na wysokość podatku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej w przypadku zaistnienia zmian w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej są obowiązane zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), które: powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podatnik jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach lub likwidacji prowadzonej działalności, według ustalonego wzoru (PIT-16Z). Termin złożenia dokumentów w terminie do 7 dni od powstania okoliczności powodujących zmiany.

W przypadku gdy podatnik nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego w obowiązującym terminie o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego za rok podatkowy w formie karty podatkowej a podatnicy są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy.

Obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. W razie zawiadomienia o zmianach w obowiązującym terminie, zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej następuje poczynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę.