5/5 - (1 vote)

1. Ostatni kwartał 2017 r. – Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 66, ust. 4 i 5 UoR) – dotyczy spółek zobowiązanych do badania rocznego.
2. Na dzień bilansowy – Inwentaryzacja metodą spisu z natury lub potwierdzenia salda składników aktywów wyszczególnionych w art. 26, ust. 3 pkt. 1 UoR.
3. Na dzień bilansowy – 31 grudnia 2017r . – Inwentaryzacja aktywów i pasywów (art. 26, ust. 1 UoR), w tym m.in. aktywów pieniężnych, produktów w toku, materiałów, towarów, produktów gotowych (wymienionych w art. 17, ust. 2 pkt. 4 UoR) oraz aktywów i pasywów inwentaryzowanych drogą weryfikacji.
4. Na dzień inwentaryzacji – Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów. Celem tego działania jest porównanie danych rzeczywistych, ustalonych podczas inwentaryzacji, z danymi księgowymi (art. 18, ust. 2 UoR).
5. Nie później niż do 26 marca 2018 r. – Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Rozliczenie w księgach 2017 r. różnic.(art. 27 i art. 24 ust.5 pkt 2 UoR)
6. Do 31 stycznia 2018 r. – Wysłanie deklaracji PIT4R – zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym.
7. Nie później niż do 26 marca 2018 r. – Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2017 r. (art. 24, ust. 5 pkt. 2 UoR).
8. Nie później niż do 31 marca 2018 r. – Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na dzień 31 grudnia 2017 r. (art. 18, ust. 2 UoR).
9. Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2018 r. – Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r. (art. 12, ust. 2 pkt. 1 UoR). Stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki.
10. Nie później niż do 31 marca 2018 r. – Kierownik zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki za 2017 r. (art. 45, ust. 1 i art. 52 ust. 1 UoR).
11. Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., nie później niż do 31 marca 2018 r. – Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 52, ust. 2 UoR). Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.
12. Nie później niż do dnia 31 marca 2018 r. – Obowiązkowe sporządzenie sprawozdania z działalności spółki kapitałowej (art. 45, ust. 4, art. 49, ust. 1 UoR).
13. Do 31 marca 2018 r. – Złożenie w US CIT-8 – zeznania podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
14. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego- do 30 czerwca 2018 r. – Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 64, ust. 1, art. 53, ust. 1 i art. 68 UoR). W spółkach z o.o. istnieje obowiązek udostępnienia wspólnikom opinii i raportu biegłego rewidenta, więc badanie musi być ukończone najpóźniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników (pkt. 14). W związku z tym dobrze jest zaplanować zakończenie tego punktu harmonogramu do dnia 15 czerwca.
15. Najpóźniej na 15 dni przed dniem zgromadzenia wspólników – do 15 czerwca 2018 r. – Udostępnienie wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 68 UoR), sprawozdania z działalności wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.
16. W ciągu 6 miesięcy od 31 grudnia 2017 r., nie później niż do 30 czerwca 2018 r. – Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez zgromadzenie wspólników (art. 53, ust. 1 UoR).
17. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. – Podział zysku lub pokrycie straty finansowej za 2017 r. (art. 53, ust. 3 i 4 UoR).
18. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do 15 lipca 2018 r. – Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. (art. 12, ust. 4 UoR). Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych.
19. Najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r. – Złożenie do US rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania z działalności oraz innych wymaganych dokumentów (art. 45 ust. 1 i 5 updop). 
20. 15 dni od zatwierdzenia – Złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami (art.69 ust. 1 i 2 UoR)
21. 15 dni od zatwierdzenia – Złożenie sprawozdania do ogłoszenia w MSiG (art.70 ust. 1 i 2 UoR)