5/5 - (22 votes)

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są do:

 • zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj. pracowników) z informacją o zasadach ewidencji,
 • uzyskania od wyżej wymienionych osób oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji,
 • zweryfikować, czy do stawek podatku VAT przypisane są właściwe litery (oznaczenia) na kasie fiskalnej.

Dodatkowo warto sprawdzić, czy umieszczony wyświetlacz kasy znajduje się w miejscu umożliwiającym klientowi odczyt wyświetlanych na nim danych.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące oznaczenia na kasie fiskalnej to:

 • litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • litera E – zwolnienie od podatku,
 • literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Kasę fiskalną online można zakupić od maja 2019 roku, jednak jej stosowanie nie jest aktualnie obowiązkowe. Kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą mogły być w dalszym ciągu stosowane do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich używanie.

Jak wskazują przepisy przejściowe (art. 145b ust. 1. ustawy o VAT) pierwszy obowiązek posiadania kasy online powstanie od 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć będzie przedsiębiorców dokonujących świadczenia usług w zakresie napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania bądź w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów czy sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 30 czerwca 2020 roku obowiązek ten dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy świadczą  usługi związane z wyżywieniem jako stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania bądź dokonują sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 31 grudnia 2020 roku obowiązek posiadania kas online obejmie przedsiębiorców dokonujących świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Finalnie obowiązek posiadania kas fiskalnych online będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników dopiero w 2023 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT – art. 111 ust. 4 ustawy o VAT – ulga na zakup kasy fiskalnej nadal będzie wynosić 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy online i dokonali tegoż w obowiązującym ich terminie lub podatnicy, którzy nigdy nie posiadali kasy rejestrującej online lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży i dotychczas nie byli zobowiązani do jej stosowania.

Ulga na zakup kasy fiskalnej nie obejmie wymiany starej kasy na nową kasę online.

Aby odliczyć ulgę na zakup kasy rejestrującej online, musi zostać ona zakupiona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Dodatkowo, aby móc skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, należy spełnić dwa warunki:

 1. ewidencja sprzedaży powinna zostać rozpoczęta za pomocą kasy online,
 2. posiadać faktury potwierdzającej zakup kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatnika VAT odliczenie bądź zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej dokonywany jest w deklaracji VAT-7/7K za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony jest większa lub równa wartości ulgi na zakup kasy, to podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup (wykazuje się ją w poz. 52, w części E. deklaracji VAT-7). Natomiast w sytuacji, gdy wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony jest mniejsza lub podatek należny w ogóle nie wystąpił podatnik może wartość ulgi, której nie odliczy:

 • wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, bądź
 • powiększyć o nią kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Na deklaracji VAT kwotę ulgi do zwrotu/przeniesienia wykazuje się w poz. 55, w części E. deklaracji VAT-7.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT ulga na zakup kasy fiskalnej może być zwrócona wyłącznie na rachunek bankowy na podstawie wniosku, który składa się w terminie miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Do wniosku należy dołączyć kopię faktury na zakup kasy oraz raport miesięczny. Oznacza to, że o zwrot można wystąpić dopiero po zakończeniu pierwszego miesiąca, podczas którego podatnik ewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej.

Zakup kasy online wiąże się z dokonaniem jej fiskalizacji. Dokonuje się jej przy pomocy serwisanta. W trakcie fiskalizacji następuje połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). W związku z połączeniem z CRK podatnik zobowiązany jest do zapewnienia połączenia, które umożliwi automatyczne bądź na żądanie przesyłanie danych, m.in. e-paragonów między kasą fiskalną online a Centralnym Repozytorium Kas.