5/5 - (17 votes)

„Mały ZUS” to ulga, z której mogą korzystać obecnie przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ustalany jest parametrycznie i ulega corocznie zwiększeniu, razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Projekt rozszerza sferę uprawnionych do ulgi przedsiębiorców, uzależniając możliwość skorzystania z niej od wysokości zeszłorocznego przychodu i definiując jego stałą wysokość na 120 000 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców obejmują obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Minimalna wysokość składek na te ubezpieczenia w przypadku braku korzystania z ulg w 2019 r. wynosi 904,60 zł miesięcznie (bez uwzględnienia składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Aby skorzystać z ulgi, trzeba będzie spełnić warunek dotyczący wysokości przychodów, a następnie ustalić wysokość ulgi w powiązaniu z dochodem. Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności.

W dalszej kolejności będzie obliczało się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – uzależniając ją od przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższa podstawa wymiaru składek będzie stanowić połowę tego dochodu, z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydłużony ma zostać termin na zgłoszenie dokumentów rejestracyjnych z nowym kodem (i/lub wyrejestrowania z dotychczasowego kodu).

Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Podstawa nie będzie też mogła być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy

W przypadku, gdy składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy (oraz osób z nim współpracujących) zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok powinien zostać powiększony.