5/5 - (4 votes)

Składki ZUS od dochodu to rozwiązanie przysługujące jedynie najmniejszym przedsiębiorcom, tj. takim, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł.

Dodatkowym ograniczeniem jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej. Składki ZUS od dochodu przysługują bowiem jedynie tym osobom, które w roku poprzednim prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 60 dni. 

Ostatecznym terminem na złożenie dokumentów będzie dzień 2 marca 2020 roku.

W kolejnych latach, termin na złożenie wniosku upływał będzie z dniem 31 stycznia każdego roku.

Przedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem dokumentów w terminie, będzie mógł skorzystać z obniżonego ZUS-u dopiero od kolejnego roku.

Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, które opłacają obecnie tzw. składki preferencyjne. Osoby takie mogą dokonać zgłoszenia do małego ZUS-u po zakończeniu okresu dotychczasowej preferencji. Na zgłoszenie mają 7 dni od końca okresu objętego 2-letnią preferencją. W tym przypadku zgłoszenie może zatem nastąpić w trakcie roku.

Zgłoszenia w trakcie roku mogą dokonać również te osoby, które wznawiają zawieszoną wcześniej działalność gospodarczą. Osoby takie również obowiązuje 7-dniowy termin na złożenie wniosku. 

Przejście na „Mały ZUS Plus” wiąże się ze zmianą tzw. kodu ubezpieczenia. Osoby zamierzające opłacać składki ZUS od dochodu powinny zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem 05 90. W tym celu należy:

  • wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń za pomocą formularza ZUS ZWUA oraz
  • zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem 05 90 za pomocą formularza ZUS-ZUA.

Ostatnią formalnością, jakiej należy dopełnić, jest złożenie deklaracji rozliczeniowych. Przedsiębiorca, który opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie, składa deklarację ZUS DRA. Dodatkowo, osoba opłacająca obniżone składki ZUS ma obowiązek złożenia również drugiej części tej deklaracji, czyli formularz ZUS DRA cz. II. W tej drugiej deklaracji powinniśmy poinformować ZUS o:

  • przychodzie i dochodzie osiągniętym z działalności gospodarczej w roku poprzednim oraz
  • podstawie wymiaru składek, jaka będzie nas obowiązywać w bieżącym roku.

Obie deklaracje należy złożyć do 10-do dnia miesiąca następującego po dniu rejestracji. Jeśli zatem rejestracja nastąpiła w lutym, komplet deklaracji ZUS DRA i ZUS DRA cz. II powinniśmy złożyć w terminie do 10 marca.

Nowe przepisy umożliwiają najmniejszym przedsiębiorcom obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak pamiętać, iż obniżka ta nie dotyczy składki zdrowotnej, która płacona jest zawsze w pełnej wysokości, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności czy poziomu osiąganego dochodu.