4.8/5 - (10 votes)

Warunki otrzymania emerytury minimalnej zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi ona 1030 zł brutto.

Wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
  • posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych.

Emerytura minimalna przysługuje:
– mężczyznom po 25 okresach składkowych i nieskładkowych,
– kobietom po 20 latach okresów składkowych i nieskładkowych.

Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Należy pamiętać o treści ust. 3 art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który wskazuje, że przy obliczaniu okresów składkowych dla celów podwyższenia emerytury miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Emerytury w kwocie niższej niż emerytura minimalna otrzymają ci, którzy nie spełniają opisanych wymogów. Ich emerytura będzie wyliczana wyłącznie na podstawie odprowadzonej składki. Dotyczy to w praktyce osób, które były zatrudnione sporadyczne bądź na podstawie umowy o dzieło, od której nie odprowadza się składek emerytalnych.