5/5 - (10 votes)

Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średnio-miesięcznie kwoty 5 250 zł będą mogli płacić niższe składki ZUS (przychody 63 000 zł w skali roku). Dotyczy to składek społecznych i składki na Fundusz Pracy. Składka zdrowotna nie ulegnie obniżeniu. Z nowej zasady ustalania składek ZUS wyłączone są osoby uczestniczące w spółkach osobowych.

W przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny limit przychodu warunkujący korzystanie z nowej możliwości ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej.  

Wysokość składki ubezpieczony ustala na dany rok kalendarzowy mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego, przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez „współczynnik”. Współczynnik na 2019 r. to prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok 2019 x 0,24 / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu 2019 r. Współczynnik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku.

Na tę chwilę żadna z tych dwóch zmiennych nie jest jeszcze znana. Przypuszczalnie jednak:

– prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 roku wzrośnie aż o 5,6% do kwoty 4765 zł,
– minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wynieść ma 2220 zł.

Przy takich zmiennych współczynnik wynosić będzie: 4765 x 0,24 /2220 zł = 0,51513 = 0,5151

Taki współczynnik zastosować będzie trzeba do kwoty przychodu z działalności gospodarczej z roku poprzedniego, aby ustalić podstawę składek emerytalnej i rentowej. Przychód należy jednak ustalić średnio-miesięcznie. Stosuje się w tym celu wzór:

Łączny przychód roczny x 30 / ilość dni wykonywania działalności w 2018 r.

Najniższa podstawa wymiaru składek tak obliczona nie może przekroczyć́ 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być́ niższa niż̇ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. 

Wyłączenia

Projektowana nowa regulacja w zakresie najniższej podstawy, nie będzie miała zastosowania do osób, które:

1) spełniają warunki określone przy tzw. „uldze na start” oraz „starej” 2-letniej uldze dla rozpoczynających działalność; 
2) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarcza przez mniej niż̇ 60 dni kalendarzowych;
3) wykonują pozarolnicza działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;
4) ustalały najniższą podstawę wymiaru składek w zależności od przychodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.