5/5 - (10 votes)

W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz częściej decydują się na refundację kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek związany pośrednio z jego działalnością, ponieważ wpływa na pracę pracownika. 

Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wskazują wprost, czy pracodawcy mają prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup okularów korekcyjnych dla pracowników. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów i usług.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wystawionych na niego w takiej wysokości, w jakiej pracodawca faktycznie pokrył wskazane wydatki, pod warunkiem że są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Natomiast w sytuacji, gdy zakup okularów udokumentowany jest fakturą wystawioną na pracownika, podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury.