5/5 - (7 votes)

Aby legalnie zatrudnić pracownika zza granicy na terytorium Polski nie wystarczy uzyskanie przez niego legalnej podstawy zatrudnienia. Konieczne jest także, aby posiadał legalną podstawę pobytu w Polsce. 

Co więcej, obowiązkiem pracodawcy jest:
– upewnienie się przed zatrudnieniem cudzoziemca, że posiada on prawo do pobytu na terenie Polski oraz
– przechowywanie kopii właściwego dokumentu przez cały okres zatrudniania tej osoby.

Cudzoziemców można podzielić na następujące kategorie:
– pracujący bez zezwolenia z uwagi na uprzywilejowany status pobytowy (np. status uchodźcy, obywatele UE i członkowie ich rodzin),
– zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia (np. posiadający Kartę Polaka, zgodę na pobyt czasowy zuwagi na prowadzenie badań naukowych),
– osoby, które muszą posiadać zezwolenie na pracę i tytuł pobytowy (np. wiza, zezwolenie na pobyt).

Jeżeli chodzi o legalne podstawy zatrudnienia, wyróżnia się:
– zezwolenie na pobyt i pracę,
– zezwolenie na pracę,
– oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi zatrudnienia oraz
– pracę na „stemplu”.