5/5 - (1 vote)

Podmiotami powiązanymi są podmioty, w których jeden podmiot posiada w innym podmiocie co najmniej 25% udziałów i wywiera na niego znaczący wpływ. Regulacje mają zastosowanie również w odniesieniu do powiązań o charakterze rodzinnym. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o PIT za powiązania rodzinne uznaje się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

Ustawy o podatku dochodowym określają progi, których przekroczenie zobowiązuje podmiot do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Obecne progi dokumentacyjne wynoszą:

10 000 000 zł – dla transakcji towarowej;
10 000 000 zł – dla transakcji finansowej;
2 000 000 zł – dla transakcji usługowej;
2 000 000 zł – dla transakcji innej niż powyższe.

Wypełniając  obowiązki sprawozdawcze za 2023 r. należy sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych w wersji elektronicznej, w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wysłać TPR-C  w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 23zc ust. 1 ustawy o PIT lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy:

  • opis podmiotu powiązanego;
  • opis transakcji,
  • informacje finansowe.

Informacja TPR może zostać podpisana przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Podatnik nie ma obowiązku przesyłania dokumentacji do urzędu skarbowego. Jest ona okazywana na żądanie urzędu skarbowego. Wysyła się tylko TPR-C.