4.7/5 - (7 votes)

Składki ZUS

Pracownik sam zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 01 25 xx. Dodatkowo wypełnia on formularz ZUS ZAA, w którym podaje adres podmiotu zagranicznego, z którym zawarł porozumienie uprawniające go do rozliczania i opłacania składek na własne ubezpieczenia. Dokumenty zgłoszeniowe wraz z kopią tej umowy i kopią decyzji o nadaniu pracownikowi NIP składa w jednostce ZUS właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania. Za każdy miesiąc jest on zobowiązany składać dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA oraz opłacać składki do 15. dnia następnego miesiąca.

Urząd Skarbowy

Osoby, których miejscem zamieszkania jest Polska, płacą tutaj podatek od całości dochodów – bez względu na to, w którym kraju je uzyskały. Obowiązuje jeden z dwóch sposobów rozliczenia podatku:

  • metoda wyłączenia z progresją (stopa procentowa)
  • metoda proporcjonalnego odliczenia (proporcjonalne)

Metoda wyłączenia z progresją

W rozliczeniu podatku uwzględnia się stopę procentową. Stosują ją pracownicy, którzy uzyskują w Polsce dochody lub chcą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego – złożyć zeznanie podatkowe z małżonkiem czy opodatkować dochody jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Przy tej metodzie zawsze należy złożyć deklarację podatkową w Polsce – nawet, jeżeli podatnik pracuje wyłącznie za granicą.

Osoby, które uzyskały dochody z tytułu pracy za granicą, powinny złożyć w urzędzie skarbowym PIT-36 wraz załącznikiem (może to być PIT/ZG oraz PIT/O).

Formularz PIT/ZG

Pracownicy rozliczający zagraniczne dochody muszą dołączyć do PIT formularz PIT/ZG. Składają go podatnicy, którzy osiągnęli dochody z tytułu wykonywanej za granicą działalności

  • osoby posiadające źródła przychodów położonych za granicą
  • pracownicy zatrudnieni przez zagranicznego pracodawcę i uzyskujący od niego pensję na terenie Polski

Polscy rezydenci, którzy pracują wyłącznie za granicą, mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej. Przewiduje ją ustawa o PIT. Ulgę abolicyjną należy wykazać w formularzu PIT/O.