5/5 - (6 votes)

Renta socjalna przeszła w ostatnim czasie istotne zmiany w zakresie wysokości tego świadczenia.

Renta socjalna to świadczenie przyznawane przez ZUS osobom pełnoletnim, u których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy (trwałą lub czasową – w przypadku trwałej niezdolności do pracy renta socjalna przyznawana jest na stałe, a w przypadku czasowej niezdolności – na czas niezdolności do pracy). Podstawowym warunkiem przyznania renty socjalnej jest jednak to, że wspomniana całkowita niezdolność do pracy musiała powstać:

 • przed ukończeniem 18. roku życia;
 • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
  • w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Od marca 2019 r. renta socjalna wzrosła o 3,26 proc osiągając kwotę 1063,35 zł

Aby uzyskać rentę socjalną należy złożyć wniosek we właściwej jednostce ZUS – można to zrobić na miejscu, a także za pomocą poczty. Istnieje również możliwość by w imieniu osoby uprawnionej, wniosek złożył:

 • przedstawiciel ustawowy (np. rodzic w imieniu dziecka);
 • opiekun prawny;
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej, jeśli zostanie poproszony o pomoc;
 • opiekun faktyczny (gdy złoży oświadczenie o sprawowaniu faktycznej opieki i potwierdzi je wójt, burmistrz lub prezydent miasta);
 • inna osoba, której nadano pisemne pełnomocnictwo.