5/5 - (2 votes)

W roku 2017 prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 107 440 zł (równowartość 25.000 euro).

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20. stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20. stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. 

Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (CEiDG-1).

Niestety przepisy nie przewidują prawa do kwartalnego rozliczenia dla podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku. Zatem uznać należy, że mogą oni płacić ryczałt tylko w cyklu comiesięcznym.