4.8/5 - (12 votes)

5.08.2019

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2019 r.

7.08.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

12.08.2019

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2019 r.

16.08.2019

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2019 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.08.2019

 • wpłata za lipiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za lipiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za lipiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za lipiec 2019 r. na PFRON

26.08.2019

 • wpłata podatku VAT za lipiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za lipiec 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2019 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2019 r.
 • złożenie JPK VAT za lipiec 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2019 r.