5/5 - (4 votes)

Osoby do 18 roku życia, mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie. Ustawa mówi, że podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia, co oznacza, że muszą być zgłoszone do ubezpieczenia. Nie ma ono wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dziecko ma kilka możliwych tytułów do ubezpieczenia: jako członek rodziny, jako podopieczny instytucji lub jako uczeń. W zależności od tytułu, do ubezpieczenia zgłasza je:

  • jedno z rodziców lub dziadków
  • instytucja, która się dzieckiem opiekuje lub w której dziecko przebywa
  • szkoła, do której dziecko uczęszcza.

Jeśli dziecko nie ma żadnego z ww. tytułów do ubezpieczenia, ustawa daje mu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jako dziecku nieubezpieczonemu do 18 roku życia.

Żadne dziecko w wieku szkolnym nie powinno być nieubezpieczone, ponieważ jeśli nie podlega ono ubezpieczeniu jako członek rodziny lub podopieczny np. placówki opiekuńczo-wychowawczej, to podlega ubezpieczeniu jako uczeń – wtedy obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia spoczywa na szkole.