5/5 - (1 vote)

Zgodnie z art. 16a ust.2 pkt 1 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają, niezależnie od długości okresu użytkowania, również przyjęte do użytkowania inwestycje w obcym środku trwałym, które ustawa nakazuje kwalifikować jako odrębne środki trwałe. Skoro inwestycja w obcym środku trwałym traktowana jest jako odrębny środek trwały również jej ulepszenie należy rozliczać na zasadzie dotyczącej środków trwałych.

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji (powyżej 3.500 zł) wartość początkową tych środków powiększa się o sumę związaną również z nabyciem części składowych lub peryferyjnych (sumujemy nakłady, powiększając na bieżąco wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych).