4.9/5 - (7 votes)

Pośród różnych uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym znalazło się również skrócenie okresu, w którym podatnicy rozliczają VAT w związku z nieuregulowanymi fakturami ze 150 do 90 dni. Nowy termin dotyczy także niektórych faktur z 2018 r.

W związku ze zmianą, korekta kwoty podatku VAT od nieuregulowanej faktury będzie następowała w okresie, w którym przypada 90 dzień od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Oznacza to, że sprzedawca może odzyskać rozliczony podatek należny od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty o 60 dni wcześniej niż w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. Ta zasada niestety nie jest korzystna dla dłużnika, bowiem musi on skorygować swoje rozliczenie w zakresie podatku wcześniej odliczonego od faktur zakupu, których nie uregulował w okresie krótszym, tj. o 60 dni wcześniej, niż w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. Przypomnieć należy, że korekta podatku naliczonego przez dłużnika w przypadku nieuregulowania należności za fakturę jest obowiązkiem i nie ma w tym przypadku znaczenia, czy sprzedawca skorzystał z ulgi czy też nie.

Nowe brzmienie stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r., czyli zasadniczo 90. dzień przypadnie już w nowym roku. Oznacza to, że nowe terminy będą miały zastosowanie już do faktur, których termin płatności przypada od 3 października 2018 r.

Faktury, których termin płatności przypada przed dniem 3 października 2018 r. będą rozliczane na starych zasadach, czyli w rozliczeniu za okres, w którym przypada 150. dzień od dnia upływu terminu płatności.