5/5 - (9 votes)

Aby ustalić prawo do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych, zasadnicze znaczenie ma art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności punkty 26-29 regulujące zwolnienia z podatku działalności edukacyjnej. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT ze zwolnienia korzystają usługi szkoleniowe świadczone przez:

– jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania;

– uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym;

oraz

– dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnione z VAT są również usługi szkoleniowe (usługi prywatnego nauczania) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym. W tym wypadku zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Ze zwolnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków. Zwolnienie takich usług od podatku wynika z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Szkolenie w zakresie kształcenia zawodowego

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29, świadczone usługi szkoleniowe muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, pozwalające na rozpoczęcie pracy zarobkowej w zakresie jakiego dotyczyło szkolenie lub rozwój umiejętności i kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywanego zawodu.

Należy spełnić co najmniej jeden ze wskazanych poniżej warunków:

1. Szkolenie jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach

Przykładem szkolenia, które spełnia powyższy warunek jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może dotyczyć ono m.in. pracodawcy czy pracowników. W tym przypadku są to usługi kształcenia zawodowego, bowiem znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy. Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Dlatego też szkolenia prowadzone zgodnie z tymi przepisami są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

2. Szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują na konkretną akredytację, którą należy uzyskać, aby usługi świadczone w jej ramach mogły korzystać ze zwolnienia z VAT. Regulacja ta stawia jedynie wymóg uzyskania akredytacji wydanej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nakazuje, aby dane usługi szkoleniowe były objęte akredytacją.

3. Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych.

Jednakże na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ze zwolnienia mogą skorzystać również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. ze środków unijnych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że słowo “finansowane” może dotyczyć zarówno szkolącego, który np. otrzymuje środki publiczne, jak i nabywcy, który płaci za szkolenie ze środków publicznych.

Jeżeli zostanie spełniony jeden z ww. warunków, to taki rodzaj usług będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Niespełnienie przesłanek umożliwiających korzystanie ze zwolnienia z VAT obliguje do zastosowania stawki podstawowej 23%.