5/5 - (13 votes)

Rząd utworzy ogólnodostępną bazę wszystkich podatników VAT. W bazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych wszystkich przedsiębiorców. Przelew dokonany na rachunek inny niż ujawniony w bazie, uniemożliwi zaliczenie kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu.
 

Nowe przepisy zakładają utworzenie jednej, scalonej bazy podatników VAT, do której trafią szczegółowe informacje dotyczące wszystkich polskich przedsiębiorców.

Scalone zostaną informacje zawarte obecnie w dwóch różnych bazach. W nowej bazie znajdą się bowiem informacje dotyczące zarówno statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, jak również informacje o podatnikach, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru.

Poszerzona w ten sposób baza zostanie publicznie udostępniona w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Rządowa baza będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.
Kolejna różnica między dotychczasowymi bazami sprowadza się do zakresu upublicznionych danych. Nowa baza poszerzona bowiem zostanie m.in. o numery rachunków bankowych polskich firm.

To jednak nie wszystko. Nowe przepisy zakładają bowiem, że w przypadku gdy przedsiębiorca dokona przelewu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł na rachunek kontrahenta inny niż wskazany w bazie, to kwoty takiego przelewu nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przy przelewach na kwoty wyższe niż 15 tys. zł wskazane zatem będzie, aby przedsiębiorca każdorazowo sprawdził w ministerialnej bazie, czy numer konta bankowego widniejący na fakturze pokrywa się z numerem rachunku zgłoszonym do skarbówki przez jego kontrahenta. To bowiem nabywca ponosił będzie ryzyko dokonania przelewu na niewłaściwe konto. Jeśli nabywca dokona przelewu na konto widniejące na fakturze, a następnie okaże się, że numer rachunku figurujący w rządowej bazie był inny niż ten na fakturze, to konsekwencje z tego tytułu poniesie właśnie nabywca. To on bowiem straci prawo do zaliczenia kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu.

Projekt zakłada, że opisane powyżej negatywne konsekwencje wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek mogą spotkać każdego przedsiębiorcę, niezależnie od jego wielkości, jak również tego, czy nabywca jest podatnikiem VAT. Opisana sankcja może więc dotknąć również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, nawet wówczas, gdy nie są płatnikami VAT. O zastosowaniu „kary” decyduje bowiem to, czy płatnikiem VAT jest odbiorca przelewu.

Nowe przepisy dotyczące uruchomienia rządowej bazy danych mają wejść w życie już 1 września 2019 roku. Wyjątkiem są zapisy dotyczące negatywnych konsekwencji wynikających z wykonania przelewu na rachunek inny niż ujawniony w bazie. W celu umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania się do zmian, rozwiązanie to wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku.