5/5 - (1 vote)

Sejm uchwalił przepisy dotyczące działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców.

Zasiłek postojowy dla przedsiębiorców w wysokości 2 080 zł.

Aby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki.

1. Pierwszy warunek dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Zasiłek wypłacany będzie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 rok.

2. Drugi warunek dotyczy wysokości osiąganych przychodów. Zasiłek będzie przysługiwał tylko wówczas, gdy przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie wyższy niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Na dzień dzisiejszy kwota równa tej 3-krotności wynosi 15 681 zł. Jeśli wniosek będzie złożony w kwietniu, to przychód za marzec nie powinien przekroczyć tej kwoty.

3. Trzeci warunek odnosi się do spadku przychodów spowodowanego epidemią koronawirusa. Zasiłek zostanie bowiem wypłacony jedynie tym osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli więc wniosek o zasiłek postojowy składamy w kwietniu, to przychód z miesiąca marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu osiągniętego w lutym.

Co ważne, zasiłek postojowy może być przyznany ponownie, w kolejnym miesiącu trwania epidemii, pod warunkiem, że spełniony zostanie ustawowy warunek, tj. przychód spadnie o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. W związku z tym, jeśli kolejny wniosek zostanie złożony w maju, to przychód za kwiecień br. powinien być niższy o 15% względem przychodów osiągniętych w marcu.

Wysokość zasiłku postojowego wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 2 080 zł. Kwota wypłaconego zasiłku postojowego jest kwotą netto, a więc nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu. Wnioski o wypłatę postojowego prawdopodobnie będzie przyjmował ZUS.

Zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorcy za 3 miesiące

Ponadto, państwo przejmie za takiego przedsiębiorcę na trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS. Ze zwolnienia mogą skorzystać samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, którzy opłacają składki tylko za siebie. Jeżeli wniosek składamy za okres marzec-maj, to musimy udowodnić, że przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Przedsiębiorcy-samozatrudnieni zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

W przypadku przedsiębiorców będących płatnikami również za inne osoby (ale nie więcej niż 9 osób), zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwać niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. W takim przypadku, zwolnieniu podlegają zarówno składki ZUS należne za zgłoszonych ubezpieczonych (pracowników bądź zleceniobiorców), jak i składki należne za samego przedsiębiorcę.

Również w tej sytuacji Państwo pokryje składki ZUS za trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) i zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 

Ww. działania wspierające będące elementem tarczy antykryzysowej muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez senat i prawdopodobnie będą obowiązywać od 1 kwietnia br. Być może pewne szczegóły ulegną jeszcze zmianie.

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze trybu, w jakim składane mają być wnioski.