4.7/5 - (13 votes)

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 3. jej utraty;
 4. jej uszkodzenia;
 5. przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;
 6. przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Wypełniony formularz wniosku o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek o wymianę karty pobytu do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

Uwaga : W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.

Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku;
 2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 3. 2 aktualne fotografie;
 4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wymianę karty pobytu. Za wymianę karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Kartę pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście.

Ulga w opłacie za wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Ulga w opłacie za wymianę karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty.