5/5 - (6 votes)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych. Oznacza to, iż wyliczając wynagrodzenie do wypłaty, należy uwzględnić regulacje prawne obowiązujące w dniu wypłaty świadczenia pracownikowi. Natomiast w księgach, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, wynagrodzenie jest kosztem tego okresu, w którym świadczona była praca.

Przychód z wynagrodzenia za wrzesień 2019 r. pracownik uzyska w miesiącu otrzymania tej należności (postawienia jej do jego dyspozycji), czyli w październiku 2019 r. W tym też miesiącu pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od tej należności. Na co należy zatem zwrócić uwagę obliczając wynagrodzenie wrześniowe wypłacane w październiku? Najważniejsze dla pracodawców jest to, iż od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

  • 250 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • 300 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019:

  • zamiast stawki 18 proc. stosuje się stawkę 17 proc.;
  • kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.
  • zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. płatnicy (o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1), zamiast stawki 17 proc. stosują stawkę 17,75 proc.

Pozostałe zmiany, choć dotyczą dochodów uzyskiwanych po 1 października, będą miały zastosowanie przy rozliczeniu rocznym. Nie mają więc teraz wpływu na prawidłowe ustalenie wynagrodzenia do wypłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).