5/5 - (6 votes)

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może czasowo zawiesić prowadzenie firmy ze względu na urlop, kłopoty finansowe czy też na czas choroby. W tym czasie przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Przedsiębiorca, który spodziewa się, iż w pewnym okresie czasu nie będzie wykonywał czynności związanych z działalnością gospodarczą, ma możliwość uniknięcia obowiązku opłacania obowiązkowych składek ZUS oraz wykonywania pewnych obowiązków podatkowych. Wystarczy, iż na pewien czas zawiesi działalność gospodarczą. Wystarczy wypełnić jeden formularz. 

Należy jednak pamiętać, iż działalność gospodarcza może być zawieszona jedynie w przypadku tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Co istotne, pracownikami są jedynie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Jeżeli zatem zatrudniamy kogoś np. na umowę zlecenie, to wciąż mamy prawo do zawieszenia działalności gospodarczej.

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, działalność gospodarczą można zawiesić na dowolnie długi okres.

Wskazana we wniosku data rozpoczęcia zawieszenia może być poźniejsza lub wcześniejsza od daty złożenia wniosku. 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się na formularzu CEIDG-1. Formularz CEIDG składa się w urzędzie gminy lub elektronicznie na tej stronie.

Po złożeniu wniosku, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej powiadamia o fakcie zawieszenia działalności, urząd skarbowy oraz ZUS. Formularz CEIDG jest standardowym dokumentem służącym również do rejestracji działalności. Jeśli chcemy zgłosić na nim zawieszenie działalności, musimy zaznaczyć znak „x” w rubryce 01.3.

Przedsiębiorca zawieszający działalność nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT-7 za okres zawieszenia.

Ponadto, w okresie zawieszenia działalności, ustaje obowiązek opłacania składek ZUS. Należy przy tym rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne, to oszczędności obejmują cały okres zawieszenia, proporcjonalnie do ilości dni, na jakie działalność została zawieszona. Inaczej jest w przypadku składki zdrowotnej. Tej składki nie płacimy jedynie wtedy, gdy okres zawieszenia obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy. Wówczas nie płacimy składki za każdy pełen miesiąc zawieszenia. W sytuacji jednak gdy zawieszenie obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, składkę zdrowotną za ten miesiąc należy uiścić w pełnej wysokości.

W okresie zawieszenia, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać bieżących dochodów z tego tytułu.

Jednak, zgodnie z ustawą, przedsiębiorca w okresie zawieszenia ma prawo do:

  • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia,
  • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
  • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  • osiągania przychodów finansowych.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może jednak naliczać odpisów amortyzacyjnych. 

Ubezpieczenie zdrowotne wygasa po 30 dniach

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w sytuacji gdy okres zawieszenia będzie trwać dłużej i obejmie pełne miesiące kalendarzowe, przedsiębiorca przestaje płacić również składkę zdrowotną.

W tym przypadku należy pamiętać, iż prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

W tym przypadku, przedsiębiorca ma zasadniczo trzy możliwości:

  • Zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoszenia takiego dokonuje np. pracujący małżonek przedsiębiorcy. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia zdrowotnego nie opłaca się dodatkowej składki zdrowotnej.
  • Zarejestrować się w urzędzie pracy i podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna.
  • Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, co jednak wiąże się z opłacaniem dodatkowej składki zdrowotnej.

Jeśli we wniosku o zawieszenie wskazaliśmy konkretny termin zawieszenia, to wznowienie działalności następuje automatycznie, po upływie wskazanego terminu.

Jeśli jednak działalność została zawieszona bezterminowo, to wznowienie nastąpi dopiero na wniosek przedsiębiorcy. Odwieszenie działalności gospodarczej odbywa się wówczas w taki sam sposób, jak jej zawieszenie – poprzez formularz CEIDG. Tym razem, poprzez zaznaczenie znaku „x” w rubryce 01.4.

O odwieszeniu działalności nie informujemy urzędu skarbowego ani ZUS. Urzędy te otrzymają informację z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Co istotne, wniosek o wznowienie wykonywania działalności musimy złożyć co najmniej jeden dzień przed planowaną datą odwieszenia.