4.9/5 - (13 votes)

Obecnie aktualizację danych zgłasza się na jednym formularzu CEIDG-1, gdzie wystarczy zaznaczyć jedynie wybrane pola dotyczące dziedziny aktualizacji i uzupełnić podając nowe dane. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG nie muszą oddzielnie aktualizować danych w każdej z instytucji. Informacje wprowadzone na podstawie wysłanego do centralnej ewidencji wniosku przekazywane są automatycznie do urzędów skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych, a także do głównego urzędu statystycznego.

Zmianę lub korektę danych (aktualizację) zgłasza się w ciągu 7 dni od daty, kiedy powstały te zmiany.

Należy wypełnić wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG. Przekazać go elektronicznie lub tradycyjnie do CEIDG. Jeśli zmiana dotyczy rachunków bankowych, wypełnia się także część CEIDG-RB i ewentualnie część CEIDG-MW, jeśli zmiana dotyczy dodatkowych adresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie otrzymanego przez CEIDG wniosku sporządzony zostanie dokument:

  • ZUS ZFA, który zmienia lub koryguje dane ewidencyjne na koncie płatnika składek,

lub

  • ZUS ZIPA, który zmienia lub koryguje dane identyfikacyjne na koncie płatnika składek,

ewentualnie

  • ZUS ZBA, który aktualizuje rachunki bankowe płatnika składek, lub
  • ZUS ZAA, który aktualizuje adresy prowadzonych działalności gospodarczych.

Jeśli poprawiane dane (identyfikacyjne lub ewidencyjne – adresowe) dotyczą także osoby ubezpieczonej, dołączyć należy do wniosku CEIDG-1 dokumenty:

• ZUS ZUA – gdy zmieniają się dane adresowe osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszona jest do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

• ZUS ZZA – gdy zmieniają się dane adresowe osoby ubezpieczonej, jeśli zgłoszona jest tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,

• ZUS ZIUA – gdy zmieniają się dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię pierwsze) osoby ubezpieczonej,

• ZUS ZCNA – gdy zmieniają się dane adresowe członków rodziny.

Jeśli chodzi o urząd skarbowy, to tylko w sytuacji gdy przedsiębiorca zmienia właściwość miejscową urzędu skarbowego wypełnia i składa do nowego urzędu wniosek VAT-R. W celu dokonania aktualizacji miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ma on obowiązek wypełnić i złożyć do nowego urzędu skarbowego deklarację VAT-R.