5/5 - (6 votes)

Najważniejsza zmiana to zwolnienie z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście, gdy płacimy stosując split payment. Nie będą groziły, tak jak do tej pory sankcje w VAT, ale również sankcje w PIT i CIT. Zwolnienie z sankcji w PIT i CIT będzie można stosować wstecznie, tj. do płatności dokonanych od 1 stycznia 2020 r. Po odwołaniu stanu epidemii na złożenie ZAW-NR będzie 7 dni zamiast 3 dni. W okresie epidemii termin ten wynosi 14 dni.

Zgodnie z art. 17ba Ordynacji podatkowej, nabywca nie poniesie solidarnej odpowiedzialności w VAT, dokonując płatności na rachunek spoza białej listy, gdy:

– płatność wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 Prawa przedsiębiorców (poniżej 15 000 zł) ;

– płatność została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (wystarczy raz zgłosić zapłatę na rachunek spoza białej listy niezależnie od liczby przelewów);

– płatność została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

– płatność została dokonana z zastosowaniem split payment;

– płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Przypadki, gdy nie stosujemy sankcji wymienione w poz. 2-5 będą miały również zastosowanie w PIT i CIT.

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r.