5/5 - (8 votes)

4 maja 2019 r. wchodzi w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca możliwości żądania przez pracodawcę od kandydata do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy oraz skierowania na badania lekarskie będącego podstawą wydania tego orzeczenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, ustawodawca uregulował kwestię żądania przez pracodawcę skierowania na badania będącego podstawą wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku od kandydata do pracy.

Pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywanej pracy oraz skierowania na badania lekarskie będącego podstawą wydania tego orzeczenia, w przypadku, gdy pracownik:

• jest zatrudniany w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy z innym pracodawcą i posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na te badania,

• pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą i posiada aktualne orzeczenie lekarskie oraz skierowanie na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.